Ogólna metodologia nauk (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Ewa Lekka-Kowalik prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 -wdrożenie studentów w prowadzenie zaawansowanych badań naukowych w zakresie metodologii i filozofii nauki
C2 - wykształcenie umiejętności analizowania i redagowania pracy naukowej
C3 - wykształcenie umiejętności odważnego bronienia własnych poglądów i rzetelnego podejścia do poglądów odmiennych
Wymagania wstępne
W1 - dobra znajomość logiki i metodologii nauk, filozofii nauki i historii filozofii na poziomie studiów I stopnia
W2 - umiejętność pisania poprawną polszczyzną
W3 - co najmniej bierna znajomość języka obcego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student rozumie różnorodność typów wiedzy, ich metodologiczną specyfikę i wzajemne relacje: K_W01, K_W02
2.Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminariów i
tematykę swej pracy magisterskiej: K_W03; K_W04; K_W05; K_W06
3. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form tekstu
filozoficznego: K_W07
4.Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną: K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych,
opracowań i literatury przedmiotu: K_U01
2. Student umie posługiwać się metodami logiki i metodologii nauk i stosować je do
rozwiązywania problemów w różnych dziedzinach wiedzy: K_U02
3. Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje zdolności badawcze
właściwe dla przedmiotu studiów:3. K_U03
4. Student jest w stanie dyskutować problemy interdyscyplinarne ze szczególnym
uwzględnieniem zależności logicznych i metodologicznych: K_U04
5. Student umie analizować tekst naukowy; rekonstruując założenia, tezy i konsekwencje tego
tekstu oraz sposób ich uzasadnienia: K_U05
6. Student umie w ustalonym terminie przygotować pracę naukową na zadany temat
prawidłowo wyszukując źródła, w tym obcojęzyczne a także prezentować i bronić tez
sformułowanych w swej pracy: K_U06; K_U07; K_U08; K_U09

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie:K_K01
2. Student potrafi pracować w grupie, w szczególności zespołowo rozwiązywać problemy: K_K02; K_K03
3. Student jest przygotowany do merytorycznej dyskusji i krytycznej analizy omawianych tez, oraz samodzielnego stawiania problemów i proponowania rozwiązań: K_K04
4. Student ma świadomość kulturowej doniosłości prawdy i racjonalnego uzasadnienia.
Rozumie i respektuje etyczny wymiar badań naukowych i poczuwa się do odpowiedzialności za społeczne skutki rozwoju nauki i upowszechniania wyników badań: K_K05
5. Student interesuje się współczesnymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi: K_K06
Metody dydaktyczne
Prezentacje przygotowane przez studentów, dyskusja wokół tych prezentacji, analiza tekstu - dyskusja, klasyczna metoda problemowa i burza mózgów.
Treści programowe przedmiotu
1. Omówienie kanonów rzetelności naukowej oraz wymogów stawianych pracy naukowej.
2. Omówienie metodyki pisania prac naukowych (konstrukcja pracy, sposoby sporządzania przypisów i bibliografii, treści niezbędne we wstępie i zakończeniu pracy.
3.Treści wyznaczone przez tematy prac dyplomowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1. Obecność i aktywność na zajęciach;
2. Przygotowanie kolejnych etapów pracy dyplomowej: Semestr 1: Sformułowanie tematu pracy oraz przeanalizowanie literatury. Przedstawienie stanu badań w zakresie
podjętym w pracy. Semestr 2: Przedstawienie planu pracy, wstępu i głównych pozycji bibliografii. Semestr 3: przedstawienie 2/3 zaplanowanej pracy. Semestr 4: Przedstawienie całości pracy. W przypadku doktorantów wymagania na zaliczenie zostają ustalone indywidualnie, przy czym wymóg minimalny to przedstawienie stanu zaawansowania pracy co najmniej raz na semestr.
ZALICZENIE:
WIEDZA: Student rozumie różnorodności typów wiedzy, ich metodologiczną specyfikę. , wzajemne relacje i rolę w kształtowaniu kultury duchowej. Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminarium/ tematykę jego pracy magisterskiej; zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji tekstu naukowego; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną;
UMIEJĘTNOŚCI: Student umie opracować stan badań na zadany temat i umie posługiwać się metodami logiki formalnej i metodologii nauk w rozwiązywaniu problemów w różnych dziedzinach wiedzy. Student umie samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności badawcze właściwe dla przedmiotu studiów. Student jest w stanie dyskutować problemy interdyscyplinarne ze szczególnym uwzględnieniem logicznych zależności między tezami i teoriami. Student umie analizować teksty naukowe, rekonstruując założenia, tezy i konsekwencje oraz sposób ich uzasadnienia. Student przygotowuje w ustalonym terminie pracę dyplomową, , wyszukując, prawidłowo dobierając i wykorzystując źródła, w tym obcojęzyczne. Student jest w stanie prezentować i bronić tez postawionych w jego pracy dyplomowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student widzi potrzebę uczenia się przez całe życie. Wykazuje gotowość do pracy w grupie, w szczególności do zespołowego rozwiązywania zadań, merytorycznej dyskusji i krytycznej analizy tez. Student jest przygotowany do zespołowego stawiania problemów i proponowania rozwiązań . Student ma świadomość kulturowej doniosłości klasycznego pojmowania prawdy i racjonalnego uzasadnienia. Student wykazuje zainteresowanie bieżącymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi; rozumie etyczny wymiar nauki i jej społeczną doniosłość; respektuje kanony rzetelności naukowej.

BRAK ZALICZENIA:
WIEDZA: Student nie rozumie różnorodności typów wiedzy, ich metodologicznej specyfiki, wzajemnych relacji i roli w kształtowaniu kultury duchowej. Student nie ma dostatecznej wiedzy w zakresie wyznaczonym przez tematykę seminariów/tematykę jego pracy magisterskiej. Student nie zna lub nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną;
UMIEJĘTNOŚCI: Student nie umie opracowywać stanu badań na zadany temat i nie umie posługiwać się metodami logiki formalnej i metodologii nauk. Student nie umie samodzielnie zdobywać wiedzy ani doskonalić swoich umiejętności badawczych. Student nie umie dyskutować problemów interdyscyplinarnych ani nie umie analizować tekstów naukowych; nie przygotowuje w ustalonym terminie prac dyplomowych lub ich uzgodnionych części; nie jest w stanie prezentować i bronić tez postawionych w jego pracy dyplomowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Student nie wykazuje zrozumienia dla potrzeb uczenia się przez całe życie oraz nie wykazuje gotowości do pracy w grupie. Student nie wykazuje świadomości doniosłości klasycznego pojmowania prawdy ani racjonalnego uzasadnienia; nie wykazuje zainteresowania bieżącymi trendami filozoficznymi, kulturowymi i światopoglądowymi. Student nie respektuje kanonów rzetelności naukowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
BIBLIOGRAFIA PODSTAWOWA: R. Zendrowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004; R. Zendrowski, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005; S. Kamiński, Nauka i metoda, Lublin 1994, PAN, \"Dobre obyczaje w nauce\", http://ichf.edu.pl/Dobre_obyczaje_w_nauce.pdf
BIBLIOGRAFIA UZUPEŁNIAJĄCA: S. Haack, Defending science - within reason, Prometheus Books 2003 oraz literatura właściwa dla prowadzonych prac dyplomowych; M Dummet, Natura i przyszłość filozofii, Warszawa 2010.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem