Historia filozofii w Polsce (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Plik do pobrania: http://www.kul.pl/files/581/Wydzial/KRK/karty_przedmiotow/Filozofia_III/hfp_seminarium_III.pdf

1) pogłębienie znajomości dziejów filozofii w Polsce jako samoistnej formy poznania oraz jej relacji do innych nauk i dziedzin kultury
2) pogłębienie wiedzy na temat kulturowo-społecznych i światopoglądowych odniesień filozofii polskiej, zwłaszcza jako jednego z najistotniejszych fundamentów kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej
3) kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, czy osobowych, jak obowiązek poszukiwania prawdy i szacunku wobec odmiennych przekonań ideowych
4) rekonstrukcja i krytyczna analiza tekstów źródłowych z zakresu dziejów polskiej kultury i stosowanej w niej argumentacji
5) pogłębienie znajomości metodologii i metodyki historiografii filozoficznej
6) bieżąca pomoc na wszystkich etapach pisania pracy doktorskiej
Wymagania wstępne
1) znajomość dziejów filozofii europejskiej i polskiej
2) ponadprzeciętna umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1) Doktorant posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie filozofii polskiej, jej nurtów i przedstawicieli
2) Doktorant posiada wszechstronne i głębokie rozumienie filozofii europejskiej, głównych stanowisk filozoficznych wypracowanych w poszczególnych epokach i nurtach, a także ich roli w konstytuowaniu podstaw kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej
3) Doktorant posiada specjalistyczną wiedzę na temat metodologicznego statusu historii filozofii, relacji filozofii do teologii i innych nauk, terminologii filozoficznej rodzimej i obcojęzycznej
4) Doktorant zna współczesną metodykę prowadzenia zajęć na poziomie akademickim

UMIEJĘTNOŚCI
1) Doktorant prowadzi samodzielne i twórcze badania w zakresie historii filozofii polskiej oraz bierze udział w krajowym i międzynawowym dyskursie dotyczącym tej problematyki
2) Doktorant potrafi sprawnie wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, w tym elektronicznych
3) Doktorant potrafi samodzielnie, krytycznie i twórczo analizować tekst źródłowy, ustalając jego problemy, naczelne kategorie, strukturę argumentacyjną oraz ocenić jego znaczenie historyczne, oryginalność i spójność
4) Doktorant posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego i jego prezentacji w języku polskim i obcym, włączając się aktywnie i twórczo w ruch filozoficzny
5) Doktorant posługuje się swobodnie współczesnymi metodami dydaktycznymi w zakresie prowadzenia zajęć na poziomie akademickim

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1) Doktorant krytycznie ocenia swoje kompetencje, dbając o stały i pogłębiony ich rozwój oraz rozwija samodzielną i twórczą postawę badawczą, rozumiejąc znaczenie moralnych odniesień swej działalności badawczej
2) Doktorant uczestniczy w życiu naukowym, upowszechnia własne osiągnięcia oraz je konfrontuje z innymi dokonaniami, a przy tym doskonali swe osiągnięcia w zakresie organizacji życia naukowego
3) Doktorant dostrzega znaczenie filozofii w wymiarze społeczno-kulturowym i światopoglądowym, dbając o jej rozwój i aplikację, odpowiednio do aktualnych potrzeb kulturowo-społecznych
Metody dydaktyczne
Seminarium: indywidualna praca promotora z doktorantem, dostosowana do jego potrzeb; systematyczne sprawdzanie postępów w prowadzeniu badań i w pisaniu rozprawy przez studenta, służenie mu radą i pomocą; zespołowa praca z tekstem źródłowym oraz dyskusja nad kolejnymi elementami prac doktorskich pisanych na seminarium
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć jest dostosowana do tematyki prac doktorskich oraz określona tematyką wybranego tekstu źródłowego z zakresu historii filozofii w Polsce, stanowiącego przedmiot krytycznej analizy przez uczestników seminarium.

Umiejętności: Doktorant krytycznie ocenia swoje kompetencje, dbając o stały i pogłębiony ich rozwój oraz rozwija samodzielną i twórczą postawę badawczą, rozumiejąc znaczenie moralnych odniesień swej działalności badawczej; potrafi sprawnie wyszukiwać i selekcjonować informacje z różnych źródeł, w tym elektronicznych; potrafi samodzielnie, krytycznie i twórczo analizować tekst źródłowy, ustalając jego problemy, naczelne kategorie, strukturę argumentacyjną oraz ocenić jego znaczenie historyczne, oryginalność i spójność; posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego i jego prezentacji w języku polskim i obcym, włączając się aktywnie i twórczo w ruch filozoficzny; posługuje się swobodnie współczesnymi metodami dydaktycznymi w zakresie prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Kompetencje społ.: Doktorant krytycznie ocenia swoje kompetencje, dbając o stały i pogłębiony ich rozwój oraz rozwija samodzielną i twórczą postawę badawczą, rozumiejąc znaczenie moralnych odniesień swej działalności badawczej; uczestniczy aktywnie w zajęciach; wywiązuje się terminowo ze stawianych mu celów i zadań; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposób oceny:
Wstępnym warunkiem zaliczenia każdego z semestrów jest obowiązkowy i aktywny udziału w zajęciach oraz zaangażowany udział w analizach wybranego tekstu z zakresu historii filozofii w Polsce; warunkiem zaliczenia I roku jest uzasadniony wybór tematu pracy doktorskiej oraz wstępne zaznajomienie z podstawowymi źródłami i literaturą przedmiotu; warunkiem zaliczenia II roku jest systematyczna praca nad źródłami, pogłębiana znajomością literatury przedmiotu; warunkiem zaliczenia III roku jest przedstawienie przynajmniej jednego rozdziału rozprawy doktorskiej; warunkiem zaliczenia IV roku jest przedstawienie całości rozprawy doktorskiej.

Brak zaliczenia:
Wiedza: Doktorant nie posiada specjalistycznej wiedzy w zakresie filozofii polskiej, jej nurtów i przedstawicieli; nie posiada wszechstronnego i głębokiego rozumienia filozofii europejskiej, głównych stanowisk filozoficznych wypracowanych w poszczególnych epokach i nurtach, a także ich roli w konstytuowaniu podstaw kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej; nie posiada specjalistycznej wiedzy na temat metodologicznego statusu historii filozofii, relacji filozofii do teologii i innych nauk, terminologii filozoficznej rodzimej i obcojęzycznej; nie zna współczesnej metodyki prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Umiejętności: Doktorant nie potrafi krytycznie ocenić swoich kompetencji, dbać o stały i pogłębiony ich rozwój oraz rozwijać samodzielnej i twórczej postawy badawczej; nie rozumie znaczenia moralnych odniesień swej działalności badawczej; nie potrafi sprawnie wyszukiwać i selekcjonować informacji z różnych źródeł, w tym elektronicznych; nie potrafi samodzielnie, krytycznie i twórczo analizować tekstu źródłowego, ustalając jego problemy, naczelne kategorie, strukturę argumentacyjną oraz ocenić jego znaczenia historycznego, oryginalności i spójności; nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego i jego prezentacji w języku polskim i obcym; nie włącza się aktywnie i twórczo w ruch filozoficzny; nie posługuje się swobodnie współczesnymi metodami dydaktycznymi w zakresie prowadzenia zajęć na poziomie akademickim.

Kompetencje społ.: Doktorant nie potrafi krytycznie ocenić swoich kompetencji, dbać o stały i pogłębiony ich rozwój oraz rozwijać samodzielnej i twórczej postawy badawczej; nie rozumie znaczenia moralnych odniesień swej działalności badawczej; nie uczestniczy aktywnie w zajęciach; nie wywiązuje się terminowo ze stawianych mu celów i zadań; nie potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego.

Zaliczenie:
Wiedza: Doktorant posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie filozofii polskiej, jej nurtów i przedstawicieli; posiada wszechstronne i głębokie rozumienie filozofii europejskiej, głównych stanowisk filozoficznych wypracowanych w poszczególnych epokach i nurtach, a także ich roli w konstytuowaniu podstaw kultury narodowej, europejskiej i chrześcijańskiej; posiada specjalistyczną wiedzę na temat metodologicznego statusu historii filozofii, relacji filozofii do teologii i innych nauk, terminologii filozoficznej rodzimej i obcojęzycznej; zna współczesną metodykę prowadzenia zajęć na poziomie akademickim
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa:
1) S. Swieżawski, Zagadnienie historii filozofii, Warszawa 1966.
2) Literatura związana z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
3) Literatura źródłowa wskazana przez prowadzącego.

Bibliografia uzupełniająca:
1) S. Pieróg, Rozdroża historii filozofii, „Rocznik Historii Filozofii Polskiej” 1(2008), s. 7-119.
2) S. Borzym, Początki historii filozofii jako nauki, w: tenże, Panorama polskiej myśli filozoficznej, Warszawa 1993 s. 17-46.
3) S. Borzym, Rozwój historii filozofii jako nauki, w: tenże, Panorama polskiej myśli filozoficznej, s. 256-285.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem