Filozofia społeczna i polityczna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
wdrożenie studentów w umiejętność prowadzenia zaawansowanych badań w zakresie filozofii społecznej i politycznej
wdrożenie studentów w umiejętność pisania i redagowania prac naukowych
Wymagania wstępne
dobra znajomość problemów filozoficznych, zainteresowanie konkretnym obszarem badań filozoficznych
umiejętność pisania poprawną polszczyzną
uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość, punktualność
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii społecznej i politycznej K_W03
Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej K_W05; K_W06
Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form
wypowiedzi filozoficznych K_W07
Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną K_W08
Student ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach współczesnej kultury K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych,
opracowań i literatury przedmiotu
Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować
zgromadzone teksty.
Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie
argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy.
Student potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom.
Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w
wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy K_U01
2. K_U02; K_U05
3. K_U03; K_U06
4. K_U04
5. K_U07
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
Student potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu
badawczego.
student ma poczucie odpowiedzialności za kształt polityczny państwa
student interesuje się współczesnymi doktrynami polityczno-społecznymi
K_K01
2.
K_K01; K_K02; K_K03;
K_K04
3. K_K05
4. K_K06
Metody dydaktyczne
Stosuje się prezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji. Obecne są także mini-wykłady (krótkie wprowadzenia) prowadzącego seminarium.
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych seminarzystów. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo
staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA
brak zaliczenia
student nie zna terminologii filozoficznej w zakresie
filozofii społecznej i politycznej; nie posiada
pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem
pracy magisterskiej; nie zna i nie rozumie
zaawansowanych metod analizy i interpretacji różnych
form wypowiedzi filozoficznych; nie ma poszerzonej
wiedzy o osobliwości epistemologicznometodologicznej
filozofii społecznej i politycznej; nie
zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania
własnością intelektualną; nie posiada podstawowej
wiedzy o wybranych aspektach współczesnego
porządku społeczno-politycznego
zaliczenie
student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii
społecznej i politycznej; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie
wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna i rozumie
zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form
wypowiedzi filozoficznych; ma poszerzoną wiedzę o osobliwości
epistemologiczno-metodologicznej filozofii społecznej i
politycznej; zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania
własnością intelektualną; ma podstawową wiedzę o wybranych
aspektach współczesnego porządku społeczno-politycznego
UMIEJĘTNOŚCI
brak zaliczenia
Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i
selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i
literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i
interpretować tekstów filozoficznych; nie potrafi
zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet
posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy;
nie potrafi integrować poznania właściwego różnym
jego typom; nie posiada pogłębionej umiejętności
redagowania tekstu naukowego - nie przynosi w
wyznaczonych terminach odpowiednich fragmentów
pracy; nie potrafi skorzystać z literatury
obcojęzycznej.
zaliczenie
student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania
tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi,
wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i
zinterpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje
wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując;
potrafi sformułować temat i plan pracy; potrafi integrować
poznanie właściwe różnym jego typom; posiada pogłębioną
umiejętność redagowania tekstu naukowego - przedkłada w
wyznaczonych terminach fragmenty pracy; posiada umiejętność
przekładu tekstu z zakresu filozofii społecznej i politycznej z
wybranego języka na język polski
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
brak zaliczenia
Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe
życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia
poczucia odpowiedzialności za społeczno-polityczny
porządek Europy i Polski; nie interesuje się
współczesnymi doktrynami w obszarze polityki
zaliczenie
Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi
pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium
zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za
porządek społeczno-polityczny Europy, Polski; interesuje się
współczesnymi tendencjami na styku zagadnień związanych z
doktrynami politycznymi i społecznymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografię wyznaczają tematy badawcze seminarzystów
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem