Biofilozofia (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - wdrożenie studentów w umiejętność prowadzenia badań naukowych w zakresie biofilozofii.
C2 - wdrożenie studentów w umiejętność krytycznej analizy publikacji fachowych i redagowania pracy naukowej.
Wymagania wstępne
W1 - ogólna znajomość filozofii przyrody i filozofii biologii.
W2 - podstawowa znajomość języka angielskiego.
W3 - uczciwość, pracowitość, staranność, słowność, terminowość.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
1. Student zna terminologię filozoficzną w zakresie biofilozofii: K_W03.
2. Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej: K_W06.
3. Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi przyrodniczo-filozoficznych: K_W07, K_W03.
4. Student ma poszerzoną wiedzę o osobliwości epistemologiczno-metodologicznej filozofii biologii: K_W02.

UMIEJĘTNOŚCI:
1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu: K_U01.
2. Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, przeanalizować i zinterpretować zebrane teksty: K_U01; K_U02.
3. Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować propozycję tematu i planu pracy: K_U06.
4. Student posiada umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy: K_U07.
5. Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu biofilozofii z wybranego języka obcego na język polski: K_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):
1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie: K_K01.
2. Student potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego:K_K02.
3. Student ma poczucie odpowiedzialności za przyrodniczo-filozoficzne dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski: K_K05.
4. Student interesuje się współczesnymi tendencjami na styku nauki, światopoglądu i filozofii: K_K06.
Metody dydaktyczne
Metody heurystyczne. Prezentacje studenckie oraz dyskusje wokół tych prezentacji.
Treści programowe przedmiotu
Filozoficzne aspekty istoty, pochodzenia i ewolucji życia oraz filozofia biologii i biochemii. Szczególną uwagę poświęca się następującej problematyce: a) biosystemogeneza, b) koncepcja elektromagnetycznej natury życia, c) bioelektroniczne aspekty abiogenezy i ewolucji, d) filozoficzne aspekty astrobiologii, e) sztuczne życie. Treść konkretnych zajęć wyznaczają tematy prac dyplomowych uczestników seminarium. Przyjmuje się, że każdy z uczestników w zakresie swojego tematu stopniowo staje się specjalistą. Studenci informują o swoich zainteresowaniach, a następnie referują wyniki swoich poszukiwań, badań, analiz i interpretacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia (zaliczenie bez oceny) jest systematyczna praca studenta. Warunkiem zaliczenia I semestru jest sformułowanie (do połowy grudnia) tematu pracy, zreferowanie wybranej literatury przedmiotu oraz przedstawienie planu pracy. Warunkiem zaliczenia II semestru jest oddanie do końca maja ok. 1/3 części pracy magisterskiej. Warunkiem zaliczenia III semestru jest oddanie do połowy stycznia kolejnej 1/3 części pracy, a semestru IV - oddanie do połowy maja całości pracy.
SPOSOBY OCENY STUDENTA - SZCZEGÓŁY:
WIEDZA:
Brak zaliczenia:
Student nie zna terminologii filozoficznej w zakresie filozofii biologii; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; nie zna i nie rozumie metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych; nie ma poszerzonej wiedzy o osobliwości epistemologiczno-metodologicznej filozofii biologii; nie zna i nie rozumie podstawowych zjawisk i procesów biologicznych.
Zaliczenie:
Student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii biologii; posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej; zna i rozumie wybrane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych; ma poszerzoną wiedzę o osobliwości epistemologiczno-metodologicznej filozofii biologii; zna i rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne.
UMIEJĘTNOŚCI:
Brak zaliczenia:
Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów przyrodniczo-filozoficznych; nie potrafi zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy; nie potrafi integrować poznania właściwego różnym jego typom; nie posiada umiejętności redagowania tekstu naukowego - nie przynosi w wyznaczonych terminach odpowiednich fragmentów pracy; nie potrafi skorzystać z literatury obcojęzycznej..
Zaliczenie:
Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, aanalizować i interpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować propozycję tematu i planu pracy; potrafi integrować poznanie właściwe różnym jego typom; posiada umiejętność redagowania tekstu naukowego - przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy; posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii biologii z wybranego języka obcego na język polski.
KOMPETENCIE SPOŁECZNE:
Brak zaliczenia:
Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie przejawia poczucia odpowiedzialności za naukowo-filozoficzne dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; nie interesuje się współczesnymi tendencjami na styku nauki, światopoglądu i filozofii..
Zaliczenie:Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; ma poczucie odpowiedzialności za naukowo-filozoficzne dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski; interesuje się współczesnymi tendencjami na styku nauki, światopoglądu i filozofii.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa:
Bibliografię podstawową wyznaczają tematy badawcze seminarzystów. Informacja o literaturze, odpowiedniej dla przygotowujących prace magisterskie, jest podawana na bieżąco w trakcie zajęć.
Bibliografia uzupełniająca:
1. M. Mahner, M. Bunge, Foundations of Biophilosophy, Springer-Verlag, Berlin 1997.
2. W. Ługowski, Filozoficzne podstawy protobiologii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995.
3. R. Sattler, Biophilosophy. Analytic and Holistic Perspectives. Springer-Verlag, Berlin 1986.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem