Etyka szczegółowa (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 -Przygotowanie pracy magisterskiej;
C2- Opracowanie konkretnego problemu filozoficznego wybranego w temacie pracy magisterskiej;
C3- Opanowanie podstaw pracy naukowej odpowiednio do wymagań mgr
Wymagania wstępne
W1- Znajomość problematyki filozoficznej i erudycja konieczna do swobodnego poruszania się w obrębie wybranego tematu;
W2 - Podstawowe umiejętności metodologiczne konieczne do zredagowania pracy, umiejętność sporządzania aparatu krytycznego, bibliografii i indeksów;
W3 - Umiejętność analizowania problemów i znajomość zasad argumentacji właściwych dla etyki.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna problematykę etyczną wybraną za podstawę opracowania wybranego problemu - K_W02, K_W01
2. Student zna aktualą literaturę przedmiotu - K_W01, K_W05
3. Student ma rozeznanie w aktualnym stanie badań dotyczących opracowywanego tematu, potrafi w redagowaniu pracy wykorzystywać wiedzę uzyskaną w trakcie wykładów z innych niż etyka dyscyplin filozoficznych, zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną - K_W06, K_W07, K_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi stawiać problemy natury filozoficznej i sprawnie posługuje się metodami argumentowania w etyce - K_U02, K_U03
2. Student potrafi krytycznie analizować teksty filozoficzne, trafnie przywołuje odnoszące się do opracowywanego tematu teksty źródłowe - K_U03, K_U05
3. Student potrafi zarówno streszczać myśli przywoływanych filozofów jak i formułować własne wnioski i w sposób netodologicznie poprawny rozstrzygać postawione problemy . K_U07, K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student maksymalnie życzliwie referuje poglądy, których nie podziela - K_U01
2. Student dyskutuje w sposób rzeczowy, pozbawiony emocjonalneg nastawienia - K_U04, K_U05
3. student przestrzega wszelkich zasad naukowej uczciwości i rzetelności - K_U03
Metody dydaktyczne
Zajęcia seminaryjne mają charakter dyskusji, prowadzone są metodą dialogową i problemową
Treści programowe przedmiotu
1. Kwestie metodologiczne związane z redagowaniem pracy naukowej - redagowanie planu, sporządzanie bibliografii, etc.
2. Kwestie merytoryczne związane z tematami realizowanych aktualnie na seminarium prac magisterskich. Poruszana w trakcie seminaryjnych dyskusji problematyka pozostaje zatem zależna od realizowanych tematów. Poszczególni seminarzyści prezentują najpierw problematykę przygotowywanych prac, a następnie przedstawiają jej fragmenty.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia
(W) - Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu filozofii moralnej niezbędnej do postawienia problemu i opracowania go w ramach pracy dyplomowej, nie potrafi operować pojęciami natury filozoficznej, nie zna zasad metodologii pisania pracy magisterskiej.
(U) - Student nie potrafi formułować własnych myśli ani streszczać poglądów filozofów, nie opanował zasad korzystania z literatury naukowej, sporządzania bibliografii i aparatu krytycznego, nie radzi sobie z czytaniem tekstów w językach obych.
(K) - Student nei potrafi włączyć się do dyskusji prowadzonej w grupie seminaryjnej, nie widzi potrzeby poszerzania własnej wiedzy, nie zachowuje się odpowiedzialnie ani wobec własnych zobowiązań ani też wobec społeczności akademickiej.

Zaliczenie
(W) - Student posiada wiedzę pozwalającą mu na zrealizowanie tematu pracy dyplomowej w ramach omawianej na seminarium problematyki. Rozumie na czym polega stawianie problemów natury filozoficznej, wystarczająco dobrze radzi sobie z
posługiwaniem się pojęciami filozoficznymi, opanował metodologiczne zasady pisania pracy dyplomowej
(U) - Student potrafi streszczać poglądy filozofów, potrafi analizować teksty filozoficzne i wyciągać samodzielnie wnioski, wystarczająco radzi sobie z lekturą tekstów obcojęzycznych, sprawnie referuje kolejne fragmenty przygotowywanej pracy dyplomowej, opanował zasady sporządzania bibliografii i aparatu krytycznego.
(K) - Student aktywnie uczestniczy w zajęciach seminaryjnych, korzysta z wiedzy innych seminarzystów, potrafi bronić własnych poglądów i jednocześnie stara się zrozumieć poglądy adwersarzy, chętnie włącza się w pracę w grupie.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia pozostaje wprost związana z problematyką przygotowywanych prac.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem