Metafizyka i antropologia filozoficzna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie z problematyką wyjaśniania i uzasadniania metafizycznego (C1); doskonalenie umiejętności analizy tekstu filozoficznego w aspekcie metafizycznym (C2); ćwiczenie w formułowaniu i prezentowaniu argumentacji metafizycznej (C3); opanowanie techniki pisania tekstu filozoficznego; przygotowanie prac magisterskich (C4).
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza z zakresu głównych dyscyplin filozoficznych, w tym z metafizyki ogólnej (W2); ogólna znajomość metod filozoficznych i elementów metodologii metafizyki (W3);
podstawowe umiejętności analizowania i komentowania tekstów filozoficznych (W4).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
(W) Posiada wiedze na temat specyfiki metody badań metafizycznych i w stopniu pogłębionym podstawowych zagadnień metafizycznych; potrafi krytycznie analizować stanowiska w filozofii i okazywać ich założenia metafizyczne; potrafi formułować i rozwiązywać problemy metafizyczne.
(U) Potrafi stosować metodę metafizyki do rozwiązywania różnych problemów filozoficznych
potrafi czytać i analizować tekst filozoficzno-metafizyczny; opanował warsztat pisania pracy naukowej; przygotował pracę magisterska
(K) Potrafi dyskutować problemy i przedstawiać założenia i konsekwencje metafizyczne
potrafi prezentować wyniki swoich badań i bronić zasadności własnej argumentacji
potrafi docenić racjonalność i rzeczowość czyjejś argumentacji
Metody dydaktyczne
Konwersatoryjne, problemowe, praca z tekstem, ćwiczenia z argumentacji metafizycznej, pisanie tekstu i prezentowanie wyników badań
Treści programowe przedmiotu
Seminarium magisterskie z metafizyki i antropologii filozoficznej mam za zadanie wprowadzenie studenta w specyfikę metody badań metafizycznych (wyjaśniania i uzasadniania) oraz pogłębienie znajomości problematyki metafizycznej i antropologicznej. Podczas seminarium przewidziane jest (1) czytanie klasycznych i wpółczesnych tekstów z dziedziny metafizyki i antropologii, komentowanie ich w kontekście dyskusji na temat specyfiki metafizyki realistycznej; referowanie przygotowywanych prac magisterskich przez studentów V roku studiów oraz ustalanie tematów prac magisterskich dla studentów IV roku, sporządzanie bibliografii i przygotowywanie planu pracy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
(W) Brak zaliczenia:nie zna problematyki metafizycznej i antropologicznej, (U) nie potrafi krytycznie analizować stanowisk, formułować problemów metafizycznych.
(W) Zaliczenie:zna podstawową problematykę metafizyczno-antropologiczną, potrafi krytycznie analizować stanowiska filozoficzne, (U) potrafi formułować i rozwiązywać problemy metafizyczno-atntopologiczne.
(W). Brak zaliczenia: nie potrafi stosować metody metafizyki, (U) nie potrafi analizować tekstów metafizycznych, nie opanował warsztatu pisania pracy naukowej, nie przygotował pracy magisterskiej;
(W) Zaliczenie:potrafi posługiwać się metodą metafizyki, analizować teksty metafizyczno-antropoloigczne, dobierać argumentacje metafizyczną, (U) opanował warsztat pisania pracy naukowej, przygotował pracę magisterską.
(K). Brak zaliczenia:nie potrafi dyskutować problemów metafizyczno-antropologicznych, nie potrafi dobierać i przedstawić argumentacji metafizycznej, nie potrafi prezentować wyników swoich badań i zasadności własnej argumentacji, nie potrafi ocenić racjonalności i zasadności czyjejś argumentacji;
(K) Zaliczenie:potrafi dyskutować problemy metafizyczno-antopologiczne, przedstawiać obiektywną i zasadna argumentację oraz formułować zarzuty, potrafi prezentować wyniki swoich badań i bronić zasadności własnej argumentacji, potrafi ocenić i wartościować racjonalność i rzeczowość czyjejś argumentacji
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Arystoteles, Metafizyka, Lublin 2017; Św. Tomasz z Akwinu, De veritate. O prawdzie. Przekład komentarz i studia, Lublin 1999; M. A. Krąpiec, Metafizyka, Lublin; A. Maryniarczyk, Spór o metodę poznania realistycznego, w: Poznanie bytu czy ustalanie sensów, Lublin 1999, s. 55-86; M. A. Krąpiec, Przedmiot filozoficznych wyjaśnień: byt czy \"sens\" bytu, w: A. Maryniarczyk (red.), Poznania bytu czy ustalanie sensów, Lublin 1999, s 7-10. wybrane zagadnienia z zbioru Metafizyka t.1-2 red. S. Janeczek i A. Starościć, Lublin 2017 oraz aktualnie ukazujących się nowych prac a dziedziny metafizyki i antropologii filozoficznej.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem