Filozofia kultury (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wdrożenie studentów w umiejętność prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w zakresie filozofii kultury;
C2 - wdrożenie studentów w umiejętność redagowania pracy naukowej
Wymagania wstępne
W1 - dobra znajomość filozofii kultury;
W2 - umiejętność pisania poprawną polszczyzną;
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:

1. Student zna terminologię filozoficzną w zakresie filozofii kultury - K_W03
2. Student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie wyznaczonym tematem pracy magisterskiej - K_W05; K_W06
3. Student zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi filozoficznych - K_W07
4. Student zna i rozumie podstawowe zasady zarządzania własnością intelektualną - K_W08
5. Student ma podstawową wiedzę o wybranych aspektach współczesnej kultury - K_W09

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu - K_U01
2. Student potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty - K_U02; K_U05
3. Student potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy - K_U03; K_U06
4. Student posiada pogłębioną umiejętność redagowania tekstu naukowego; przedkłada w wyznaczonych terminach odpowiednie fragmenty pracy - K_U07
5. Student posiada umiejętność przekładu tekstu z zakresu filozofii kultury z wybranego języka obcego na język polski - K_U08

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY):

1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie - K_K01
2. Student potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego - K_K01; K_K02; K_K03; K_K04
3. Student ma poczucie odpowiedzialności za kulturowe dziedzictwo ludzkości, Europy, Polski - K_K05
4. Student interesuje się współczesnymi tendencjami na styku kultury i filozofii - K_K06
Metody dydaktyczne
Prezentacje prac przez studentów oraz dyskusje wokół tych prezentacji.
Treści programowe przedmiotu
1. wyłożenie zasad pisania i redagowania tekstu naukowego;
2. dyskusje nad poszczególnymi pracami;
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Brak zaliczenia:

(W) - Student nie zna terminologii z zakresu filozofii kultury; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy seminaryjnej; nie zna i nie rozumie metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi naukowych; nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną.
(U) - Student nie posiada umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; nie potrafi analizować i interpretować tekstów z dziedziny filozofii kultury; nie potrafi zreferować swoich wyników badawczych, jeśli je nawet posiada; nie potrafi sformułować tematu i planu pracy; nie posiada pogłębionej umiejętności redagowania tekstu naukowego.
(K) - Student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie; nie potrafi pracować w grupie; nie interesuje się dawnymi i współczesnymi tendencjami w dziedzinie filozofii kultury.

Zaliczenie:

(W) - Student nie zna terminologii z zakresu retoryki; nie posiada pogłębionej wiedzy w zakresie wyznaczonym tematem pracy proseminaryjnej; nie zna i nie rozumie metod analizy i interpretacji różnych form wypowiedzi naukowych; nie zna i nie rozumie podstawowych zasad zarządzania własnością intelektualną.
(U) - Student posiada umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania tekstów źródłowych, opracowań i literatury przedmiotu; potrafi, wykorzystując odpowiednie narzędzia, zanalizować i zinterpretować zgromadzone teksty; potrafi zreferować swoje wyniki badawcze, odpowiednio w tym zakresie argumentując; potrafi sformułować temat i plan pracy; posiada umiejętność redagowania tekstu naukowego.
(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi pracować w grupie oraz inspirować i współorganizować studium zespołu badawczego; interesuje się dawnymi i współczesnymi tendencjami w dziedzinie filozofii kultury.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura związana z tematyką poszczególnych prac pisemnych, obejmująca dziedzinę filozofii kultury.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 8
Forma zaliczenia: Zal. podpisem