Etyka ogólna (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Marcin Ferdynus
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cel zajęć:- mają dopomagać studentom w zrozumieniu treści wykładu kursorycznego z etyki ogólnej;- mają umożliwić studentom nabywanie następujących umiejętności: analizowanie tekstu filozoficznego, dyskutowanie.
Wymagania wstępne
Wykład z etyki ogólnej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_K04 potrafi dokonywać analizy sytuacji i problemów oraz samodzielnie sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05 umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje
K_U06 posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków
K_W02 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do teologii, nauk formalnych i szczegółowych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filozofii
K_W03 zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych
K_W05 ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne stanowiska światowe i rodzime w zakresie subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
Analiza tekstu, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Definicja etyki; 2. Przedmiot etyki (moralność) i podstawowe kategorie etyki normatywnej; 3. Etyka normatywna - etyka opisowa - teologia moralna; 4. Podstawowe zagadnienia metaetyczne: główne stanowiska metaetyczne, G.E. Moore\'a krytyka błędu naturalistycznego, zagadnienie realizmu w etyce; 5. Spór o normę moralności (eudajmonizm, deontonomizm, personalizm); 6. Uzasadnianie w etyce (konsekwencjalizm vs. nonkonsekwencjalizm); 7. Koncepcja prawa naturalnego; 8. Koncepcja sumienia; 9. Typy współczesnej refleksji etycznej: nurt antyteoretyczny, główne teorie etyczne: aretologia, teoria prawa naturalnego, kantyzm, utylitaryzm, współczesna etyka cnoty. 10. Wybrane zagadnienia etyki stosowanej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Test (kolokwium pisemne) - 90%, aktywność - 10%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993; T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996; A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1995; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, Lublin 1995; T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.
Bibliografia uzupełniająca: A. Szostek, Wokół godności, prawdy i miłości, 1994; K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982; J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 2-3, Lublin 1995; P. Singer (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 1998; A. Anzenbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 1987, J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach z filozofii moralności, Lublin 200, F. Ricken, Etyka ogólna, Kęty 2001, M. Ferdynus, Przedłużanie życia jako problem moralny, Tarnów 2017.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę