Historia filozofii starożytnej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Agnieszka Kijewska
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie głównych nurtów filozofii starożytnej i koncepcji filozofii;
C2/ zapoznanie z precyzyjną terminologią filozoficzną;
C3/ przedstawienie problematyki dyskutowanej przez filozofów starożytnych;
C4/ omówienie recepcji myśli starożytnej.
Wymagania wstępne
W1/ student posiada podstawową wiedzę o okresach historycznych i dziedzictwie kulturowym starożytności;
W2/ ma gotowość do zdobywania i pogłębiania wiedzy;
W3/ przejawia umiejętność krytycznego i twórczego myślenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA W1/ student zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej K_W01; W2/ ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk formalnych, szczegółowych i teologii o zna specyfikę przedmiotu i metod filozofii W-W02;
W3/ zna podstawową terminologię filozoficzną starożytnych systemów K_W03;

UMIEJĘTNOŚCI: U1/ umie dobrać właściwe narzędzia pojęciowe i terminologię do analizy i interpretacji tekstu filozoficznego; streszcza, analizuje argumenty filozoficzne i identyfikuje kluczowe tezy, założenia i konsekwencje K_U04; K_U05;
U2/ posiada umiejętność pisania streszczeń oraz prostych rozprawek w języku polskim z wykorzystaniem literatury przedmiotu K_U04; K_U05;
U3/ potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi poznanymi w ramach zajęć K_U04;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY); 1/ potrafi określić priorytety służące realizacji zadań K_K03; 2/ umie dokonać analizy sytuacji i problemów i samodzielnie zaproponować rozwiązanie K_K04; 3/ ma świadomość roli filozofii w kulturze K_K05; 4/ ma świadomość potrzeby kształcenia przez całe życie K_K01;
Metody dydaktyczne
1/ metoda wykładu z elementami prezentacji multimedialnej;
2/ analiza tekstów;
3/ dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1/ Omówienie podstawowych koncepcji filozofii oraz chronologii filozofii starożytnej;
2/ przedstawienie głównych problemów filozofii presokratejskiej.
3/ Rola i znaczenie myśli Sokratesa w dziejach filozofii (i kwestia sokratyczna).
4/ Systemy filozoficzne Platona i Arystotelesa i ich recepcja.
5/ podstawowe nurty filozofii hellenistycznej (stoicyzm, epikureizm, sceptycyzm)
6/ miejsce i znaczenie neoplatonizmu w dziejach filozofii (źródła, postacie, oddziaływanie).
7/ Myśl starozytności chrześcijańskiej (Ojcowie Kościoła).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2: (W): Student nie posiada podstawowej wiedzy na temat głównych nurtów filozofii starożytnej. (U): Student nie potrafi wypowiedzieć się na zadany temat oraz nie umie analizować problemów historycznofilozoficznych. (K): Student nie angażuje się w proces zdobywania wiedzy i rozwiązywanie problemów.
Na ocenę 3: (W): Student posiada podstawową wiedzę na temat głównych nurtów filozofii starożytnej. (U): Student w stopniu minimalnym potrafi zidentyfikować problemy historycznofilozoficzne oraz przygotować ustną wypowiedź. (K): Student w minimalnym stopniu uczestniczy w dyskusji i rozwiązywaniu problemów.
Na ocenę 4:(W): Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat filozofii starożytnej. (U): Student potrafi ustnie zaprezentować posiadaną wiedzę, poprawnie identyfikuje problemy, posługuje się właściwą terminologią. (K): Student jest aktywny i właściwie rozwiązuje problemy.
Na ocenę 5: (W): Student posiada ugruntowaną i usystematyzowaną wiedzę na temat filozofii starożytnej.(U) Student dysponuje metodami analizy i syntezy posiadanej wiedzy oraz potrafi ją zaprezentować w mowie. (K) Student aktywnie rozwiązuje problemy i prezentuje swoją wiedzę oraz ma świadomość potrzeby pogłębiania wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
G. Reale, \\\"Myśl starożytna\\\", tłum. E. Zieliński, Lublin 2003; P. Hadot, \\\"Czym jest filozofia starożytna?\\\", tłum. P. Domański, Warszawa 2000; S. Swieżawski, \\\"Dzieje europejskiej filozofii klasycznej\\\", Warszawa-Wrocław 2000.
Pomocnicza: G. Reale, \\\"Historia filozofii starożytnej\\\", t. 1-5, tłum. E. Zieliński, Lublin 1996-2002;
Platon, \\\"Obrona Sokratesa\\\", \\\"Uczta\\\", \\\"Fajdros\\\"; św. Augustyn, \\\"Dialogi filozoficzne\\\", \\\"Wyznania\\\";
R. Legutko, \\\"Sokrates. Filozofia męża sprawiedliwego\\\", Poznań 2013.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin