Wprowadzenie do filozofii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marek Piwowarczyk prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat filozofii (jej główne działy, nurty itp.)
C2 - Nabycie podstawowych umiejętności filozoficznych (stawianie pytań, analizowanie, rozróżnianie itp.)
C3 - Kształtowanie postawy świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
Wymagania wstępne
W1 - Ogólna kultura intelektualna.
W2 - Umiejętność krytycznego myślenia.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Rozumie specyfikę filozofii - jej przedmiot, metodę, cel - K_W02.
2. Zna podstawowe działy filozofii oraz problemy i nurty filozoficzne - K_W03.
3. Rozumie rolę filozofii w kulturze i związek filozofii ze światopoglądem - K_W01.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami analizy filozoficznej - K_U05.
2. Posługuje się terminologią filozoficzną - K_U04.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Potrafi dyskutować na tematy światopoglądowe posiłkując się zdobytą na zajęciach wiedzą - K_K04.
2. Uczestnicząc w życiu społecznym potrafi identyfikować problemy natury filozoficznej, różnicę stanowisk, argumentację filozoficzną - K_K05.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny (tradycyjny), wykład konwersatoryjny, wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych (pokaz slajdów).
Treści programowe przedmiotu
Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
I. Metafilozofia:
(1) etymologia terminu \\\\\\\"filozofia\\\\\\\";
(2) działy filozofii;
(3) koncepcje filozofii;
(4) relacje pomiędzy filozofią a innymi działami kultury (nauką, religią, sztuką) oraz światopoglądem.

II. Wybrane główne problemy filozofii:
(1) metafizyka/ontologia:
(a) rodzaje bytów;
(b) pytanie G. W. Leibniza: \\\\\\\"dlaczego istnieje raczej coś niż nić?\\\\\\\";
(c) czy istnieje Bóg? (d) problem relacji pomiędzy umysłem a ciałem.
(2) epistemolgia:
(a) definicja wiedzy;
(b) natura prawdy;
(c) znaczenie terminu \\\\\\\"znaczenie\\\\\\\";
(d) czy język determinuje nasz światopogląd?
(3) aksjologia:
(a) czy wartości są obiektywne, czy subiektywne?
(b) co powinniśmy czynić?
(c) jak osiągnąć szczęście?
(d) czym jest piękno?

III. Wybrane główne nurty filozofii współczesnej:
(a) filozofia analityczna;
(b) filozofia \\\\\\\"kontynentalna\\\\\\\": fenomenologia, egzystencjalizm, hermeneutyka;
(c) neotomizm.

IV. Współczesna filozofia polska:
(a) szkoła lwowsko-warszawska;
(b) fenomenologia Romana Ingardena;
(c) neotomizm lubelski;
(d) personalizm Karola Wojtyły.

V. Niektóre podstawowe umiejętności filozoficzne:
(a) pytanie;
(b) definiowanie;
(c) argumentowanie;
(d) rozróżnianie;
(e) analizowanie;
(f) dyskutowanie.

Dodatkowo studenci zobowiązani są do zapoznania się zadanymi lakturami.

Obowiązkowo:
1. A. B. Stępień, \\\\\\\"Wstęp do filozofii\\\\\\\", TN KUL, Lublin 1995 (wyd. III) lub Lublin 2001 (wyd. IV) lub Lublin 2007 (wyd. V): par. 4, 6, 8, 42, rozdz. II, VIII, dodatek III.
2. J. Wojtysiak, \\\\\\\"Filozofia. Pochwała ciekawości\\\\\\\", Znak, Kraków 2003 (lub późniejsze dodruki).
3. J. Wojtysiak, \\\\\\\"Filozofia i życie\\\\\\\", Znak, Kraków 2007: rozdz. 2-4 i 3 inne wybrane rozdziały.

Co najmniej jedna z następujących (lub pokrewnych) pozycji:
1. K. Ajdukiewicz, \\\\\\\"Zagadnienia i kierunki filozofii\\\\\\\", Czytelnik, W-wa 1983: wstęp; część I: rozdz. 1 i 5; część II: rozdz. 1, 2, 3 (par. 1), 4 (par. 1 oraz 2 lub 3 lub 4) i 5.
2. A. Anzenbacher, \\\\\\\"Wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", PAT, Kraków 1987.
3. J. M. Bocheński, \\\\\\\"Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych\\\\\\\", IW Pax, W-wa 1986.
4. J. Galarowicz, \\\\\\\"Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", PAT, Kraków 1992 (część pierwsza, trzecia, czwarta i piąta).
5. A. Grzegorczyk, \\\\\\\"Mała propedeutyka filozofii naukowej\\\\\\\", IW PAX, W-wa 1989
6. J. J. Jadacki, \\\\\\\"Jak studiować filozofię?\\\\\\\", IFiS UW, W-wa 1996.
7. J. J. Jadacki, \\\\\\\"Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii\\\\\\\", WSPS, W-wa 2003.
8. K. Jaspers, \\\\\\\"Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów\\\\\\\", Wydawnictwo Siedmioróg, W-wa 1998.
9. L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, \\\\\\\"Wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", PWN, W-wa, wiele wydań.
10. K. Łastowski, P. Zeidler (red.), \\\\\\\"Zaproszenie do filozofii. Wykłady z filozofii dla młodzieży\\\\\\\", UAM, Poznań 2001.
11. M. A. Krąpiec, \\\\\\\"O rozumienie filozofii\\\\\\\", RW KUL, Lublin 1991.
12. T. Nagel, \\\\\\\"Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", Spacja, W-wa 1993.
13. J. Pieper, \\\\\\\"W obronie filozofii\\\\\\\", IW Pax, W-wa 1985.
14. F. Savater, \\\\\\\"Proste pytania\\\\\\\", Universitas, Kraków 2000.
15. P. F. Strawson, \\\\\\\"Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii\\\\\\\", Znak, Kraków 1994.
16. S. Swieżawski, \\\\\\\"Święty Tomasz na nowo odczytany\\\\\\\", W drodze, Poznań 1995.
17. R. Trigg, \\\\\\\"Rozum i zaangażowanie\\\\\\\", IW Pax, W-wa 1989.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Nie rozumie specyfiki filozofii. Nie zna podstawowych działów filozofii, głównych problemów i nurtów filozoficznych. Nie rozumie roli filozofii w kulturze i związku filozofii ze światopoglądem.
(U) - Nie potrafi posługiwać się terminologią filozoficzną oraz podstawowymi narzędziami analizy filozoficznej.
(K) - Nie potrafi dyskutować na tematy światopoglądowe posiłkując się zdobytą na zajęciach wiedzą. Uczestnicząc w życiu społecznym nie potrafi identyfikować problemów, stanowisk, argumentacji filozoficznej.

Ocena dostateczna
(W) - Rozumie na poziomie elementarnym specyfikę filozofii (jej przedmiot, metodę, cel). Ma ogólną wiedzę na temat działów filozofii, podstawowych problemów i nurtów filozoficznych. Posiada podstawową wiedzę na temat roli filozofii w kulturze i związków filozofii ze światopoglądem.
(U) - Posiada elementarną zdolność posługiwania się terminologią filozoficzną oraz podstawowymi narzędziami analizy filozoficznej.
(K) - Potrafi na poziomie podstawowym dyskutować na tematy światopoglądowe posiłkując się zdobytą na zajęciach wiedzą. Uczestnicząc w życiu społecznym potrafi identyfikować niektóre problemy, stanowiska, argumentację filozoficzną.

Ocena dobra:
(W) - Posiada uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki filozofii (jej przedmiotu, metody, celu), działów filozofii, głównych problemów i nurtów filozoficznych. Rozumie rolę filozofii w kulturze oraz związki filozofii ze światopoglądem.
(U) - Dobrze posługuje się terminologią filozoficzną oraz podstawowymi narzędziami analizy filozoficznej w sytuacjach typowych.
(K) - Dyskutując na tematy światopoglądowe dobrze posługuje się zdobytą na zajęciach wiedzą. Uczestnicząc w życiu publicznym identyfikuje podstawowe problemy, stanowiska, argumentację filozoficzną.

Ocena bardzo dobra
(W) - Posiada usystematyzowaną i ugruntowaną wiedzę na temat specyfiki filozofii (samodzielnie stawia pytania filozoficzne i podejmuje refleksje filozoficzną) jak również na temat działów filozofii, problemów i nurtów filozoficznych. W sposób dogłębny rozumie rolę filozofii w kulturze oraz relację pomędzy filozofią a światopoglądem.
(U) - Samodzielnie posługuje się terminologią filozoficzną oraz podstawowymi narzędziami analizy filozoficznej w sytuacjach trudnych, nietypowych.
(K) - Dyskutując na tematy światopoglądowe twórczo wykorzystuje zdobytą na zajęciach wiedzą. Uczestnicząc w życiu publicznym sprawnie identyfikuje wiele problemów, stanowisk i argumentów filozoficznych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. A. B. Stępień, \\\\\\\"Wstęp do filozofii\\\\\\\", TN KUL, Lublin 1995 (wyd. III) lub Lublin 2001 (wyd. IV) lub Lublin 2007 (wyd. V): par. 4, 6, 8, 42, rozdz. II, VIII, dodatek III.
2. J. Wojtysiak, \\\\\\\"Filozofia. Pochwała ciekawości\\\\\\\", Znak, Kraków 2003 (lub późniejsze dodruki).
3. J. Wojtysiak, \\\\\\\"Filozofia i życie\\\\\\\", Znak, Kraków 2007: rozdz. 2-4 i 3 inne wybrane rozdziały.

Literatura uzupełniająca:
1. K. Ajdukiewicz, \\\\\\\"Zagadnienia i kierunki filozofii\\\\\\\", Czytelnik, W-wa 1983: wstęp; część I: rozdz. 1 i 5; część II: rozdz. 1, 2, 3 (par. 1), 4 (par. 1 oraz 2 lub 3 lub 4) i 5.
2. A. Anzenbacher, \\\\\\\"Wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", PAT, Kraków 1987.
3. J. M. Bocheński, \\\\\\\"Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych\\\\\\\", IW Pax, W-wa 1986.
4. J. Galarowicz, \\\\\\\"Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", PAT, Kraków 1992 (część pierwsza, trzecia, czwarta i piąta).
5. A. Grzegorczyk, \\\\\\\"Mała propedeutyka filozofii naukowej\\\\\\\", IW PAX, W-wa 1989
6. J. J. Jadacki, \\\\\\\"Jak studiować filozofię?\\\\\\\", IFiS UW, W-wa 1996.
7. J. J. Jadacki, \\\\\\\"Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii\\\\\\\", WSPS, W-wa 2003.
8. K. Jaspers, \\\\\\\"Wprowadzenie do filozofii. Dwanaście odczytów\\\\\\\", Wydawnictwo Siedmioróg, W-wa 1998.
9. L. Kasprzyk, A. Węgrzecki, \\\\\\\"Wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", PWN, W-wa, wiele wydań.
10. K. Łastowski, P. Zeidler (red.), \\\\\\\"Zaproszenie do filozofii. Wykłady z filozofii dla młodzieży\\\\\\\", UAM, Poznań 2001.
11. M. A. Krąpiec, \\\\\\\"O rozumienie filozofii\\\\\\\", RW KUL, Lublin 1991.
12. T. Nagel, \\\\\\\"Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii\\\\\\\", Spacja, W-wa 1993.
13. J. Pieper, \\\\\\\"W obronie filozofii\\\\\\\", IW Pax, W-wa 1985.
14. F. Savater, \\\\\\\"Proste pytania\\\\\\\", Universitas, Kraków 2000.
15. P. F. Strawson, \\\\\\\"Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii\\\\\\\", Znak, Kraków 1994.
16. S. Swieżawski, \\\\\\\"Święty Tomasz na nowo odczytany\\\\\\\", W drodze, Poznań 1995.
17. R. Trigg, \\\\\\\"Rozum i zaangażowanie\\\\\\\", IW Pax, W-wa 1989.
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin