Kultura języka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wszystkich komponentów kultury języka: poprawności i sprawności językowej, etyki i estetyki komunikacji.
C2 - uświadomienie studentom czynników warunkujących zróżnicowanie współczesnej polszczyzny oraz czynników normotwórczych.
C 3 - wykształcenie świadomego użytkownika polszczyzny, potrafiącego uzasadnić swoje sądy o języku.
Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna podstawową terminologię z zakresu kultury języka (K_W02)
Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą teorie i metodologię z zakresu podstawowych zagadnień kultury języka (K_W03 )
Student ma podstawową wiedzę o specyfice komunikacji językowej i jej społecznych funkcjach (K_W11)
Student ma wiedzę na temat dynamiki zjawisk zachodzących w obszarze kultury języka (K_W16).
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi rozpoznać, nazwać i wyjaśnić zjawiska językowe podlegające ocenie normatywnej.
Student, posługując się terminologią z zakresu kultury języka, potrafi ocenić w zakresie normatywnym wybrane zjawiska z zakresu kultury języka.
Student potrafi dyskutować na temat spornych kwestii w kulturze języka.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student wykazuje odpowiedzialność za własna kulturę języka i dba o pogłębienie własnych kompetencji w zakresie poprawnej, sprawnej, etycznej i estetycznej komunikacji językowej.
Metody dydaktyczne
Warsztat, praca w grupach, dyktanda indywidualne, obserwacja i ocena współczesnych zjawisk językowych
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka (system, norma,uzus); kryteria poprawności językowej; postawy wobec języka; wybrane zagadnienia poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, fonetycznej, leksykalnej, fleksyjnej, słowotwórczej i składniowej; etyka komunikacji werbalnej; etykieta językowa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: kolokwia.
Kryteria oceny: obecność na zajęciach; poziom zaliczenia kolokwiów cząstkowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: H. Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005; T. Karpowicz, Kultura języka. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009; K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzn w praktyce, Warszawa 2001; A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
Bibliografia uzupełniająca: Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, Warszawa 2002; Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2006; Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, red. J. Podracki, Warszawa 2003; A. Markowski, R. Pawelec, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Warszawa 2007; H. T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Warszawa 2004; czasopisma „Język Polski” i „Poradnik Językowy”.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę