Historia filozofii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wanda Bajor prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Kulturoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Ukazuje się dzieje filozofii pojętej jako samoistna forma poznania. Zwraca się uwagę na światopoglądowe i kulturowe odniesienia filozofii, traktując filozofię jako jeden z najistotniejszych fundamentów europejskiej kultury i życia społecznego. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, czy osobowych, jak obowiązek poszukiwania prawdy i szacunku wobec odmiennych poszukiwań ideowych.
Wymagania wstępne
ogóna kultura w zakresie wiedzy uzyskanej w szkole średniej
podstawowa umuejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 Ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji
K_W04 Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu podstawowych zagadnień filozofii, kultury języka, logiki, teorii komunikacji, podstaw retoryki stosowanej (retoryki dyskursu publicznego, retoryki w kulturze, retoryki sądowniczej), argumentacji retorycznej, retoryki przekazów audiowizualnych, kompozycji i stylistyki wypowiedzi ustnych i pisemnych, sztuki dyskusji, sztuki negocjacji.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.
K_U11 Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania problemów pojawiających się w pracy zawodowej.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.
K_K03 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji wybranego przez siebie lub innych zadania.
K_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.
K_K05 Ma świadomość roli retoryki i komunikacji językowej w kształtowaniu odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa narodowego, a także regionu i Europy.
K_K06 Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form przekazu.
Metody dydaktyczne
Wykład o charakterze konwencjonalnym oraz wykład problemowy
Treści programowe przedmiotu
Przedmiotem zajęć jest systematyczne przedstawienie całokształtu dziejów filozofii w kręgu kultury euroatlantyckiej, z wyróżnieniem najbardziej charakterystycznych rozwiązań; zaznajomienie ze zmieniającymi się koncepcjami uprawiania filozofii, wyróżniającymi się postaciami, kategoriami filozoficznymi, problemami i ich rozwiązaniami (w aspekcie treściowym oraz metod argumentacji). Wykład ma charakter chronologiczny, odpowiednio do epok wyróżnianych w dziejach kultury, nauki i filozofii. Wykład przedstawia poglądy wielkich twórców europejskiej filozofii od starożytności do czasów współczesnych. Dotyczy historii metafizyki, antropologii, epistemologii, etyki i innych dziedzin filozofii w historycznym rozwoju, m. in. takich prądów jak platonizm, arystotelizm, neoplatonizm i innych. Pozwala tym samym na zrozumienie współczesnej myśli filozoficznej, która oparta jest na dorobku omawianych epok. Wykład łączy tok chronologiczny z przedmiotowym, ukazując pojawianie się poszczególnych problemów filozoficznych i próby ich rozwiązania w aspekcie treściowym i metodologicznym. Zwraca się uwagę na
kulturowo-społeczny kontekst rozwoju problematyki filozoficznej, a w szczególności na inspirację filozoficzną kultury nowożytnej, szczególnie kultury chrześcijańskiej, jak i wyzwań, jakimi są dla niej prądy wobec niej opozycyjne. Ukazywany pluralizm rzetelnie uzasadnianych ujęć, obok poszerzenia erudycji studenta, umożliwia kształtowanie sprawności formalnych, takich jak dociekliwość intelektualna, umiejętność logicznego powiązania dynamiki rozwojowej filozofii oraz tropienia konsekwencji wynikających z przyjęcia określonych założeń i dostrzegania szansy, jaką niesie wykorzystanie zróżnicowanych podejść metodologicznych; pomaga w wypracowaniu rzetelnej wizji rzeczywistości i uczy szacunku wobec cudzych poglądów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1-3 (szereg wydań); P. Kunzmann, F-P. Burkard, F. Wiedmann, Atlas filozofii, przekł. B.A. Markiewicz, Warszawa 1999.
Bibliografia uzupełniająca:G. Reale, Myśl starożytna, Lublin 2003; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1966; S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej, Warszawa 2000; Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, Warszawa 1979; Filozofować dziś. Z badań nad filozofią najnowszą, red. A. Bronk. Lublin 1995; A. Bronk, Zrozumieć świat współczesny, Lublin1998; Filozofia współczesna, red. Z. Kuderowicz, t. 1-2, Warszawa 1983, 1990.
Kierunek studiów: Retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin