Wychowanie fizyczne - badminton kobiet i mężczyzn (sekcja sportowa) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Łukasz Kamiński
Organizator:Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Liczba godzin tydzień/semestr: 4/60
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Doskonalenie umiejętności technicznych i taktycznych,
C2-Podnoszenie na wyższy poziom wybranych cech motorycznych,
C3-Integrcja i mobilizacja zespołu do rywalizacji sportowej,
C4-Reprezentowanie Uczelni w AMWL, AMP oraz innych zawodach rangi mistrzowskiej i towarzyskiej.
Wymagania wstępne
W1 - brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sekcji sportowej badmintona
W2 - podstawowy poziom sprawności ogólnej.
W3 - podstawowy poziom opanowania umiejętności technicznych dyscypliny
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W_01 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą podstawowe zasady i przepisy obowiązujące w indywidualnych i zespołowych formach aktywności fizycznej
W_02 ma podstawową wiedzę o instytucjach w zakresie struktury organizacji funkcjonujących w kulturze fizycznej
W_03 zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na obiektach sportowych
UMIEJĘTNOŚCI
U_01 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności polegające na dbaniu o zdrowie i rozwoju fizycznym organizmu
U_02 posiada podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w wybranych dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych
U_03 potrafi wykorzystać podstawowe umiejętności techniczne oraz taktyczne w rywalizacji sportowej
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_01 rozumie potrzebę uczenia się oraz docenia znaczenie kultury fizycznej w życiu codziennym
K_02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym kapitana drużyny sportowej
K_03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, kierując się zasadą „fair play” w swojej działalności
K_04 uczestniczy w życiu kulturalnym i sportowo-rekreacyjnych formach aktywności człowieka
Metody dydaktyczne
Pokaz, pogadanka, wykład, metoda analityczna, syntetyczna, kompleksowa
Treści programowe przedmiotu
Doskonalenie techniki: - odbijanie lotki od dołu; -zagrywka forhendowa; - odbijanie lotki w parach; - postawa wyjściowa do odbioru zagrywki; - gra na 1/2 boiska na czas; - odbijanie lotki na siatce; - doskonalenie uderzenia spin; - odbijanie lotki forhend, bekhend na przemian; - technika trzymania rakiety bekhendowo; - zagrywka krótka; - gry i zabawy z lotką; - udział w zawodach sportowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie semestru bez oceny. Podstawą do zaliczenia jest aktywny udział zajęciach sekcji i reprezentowaniu Uczelni
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Nawara H. Badminton. AWF, Wrocław 2001
2. Stelter M. Badminton. Program szkolenia dzieci i młodzieży. COS Warszawa 2001
3.Nawara H. Gry i zabawy integracyjne. AWF Wrocław 1999
4.Szalewicz A. Nauka badmintonaw weekend. Wiedza i Życie, Warszawa 2001.
5.Wołkowycka B.Wstępna metodyka nauczania gry w badmintona. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. Nr 11-12, 2006, s.10-16.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem