Język angielski - CEF B1 (lektorat) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Ewa Stępniak
Organizator:Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych - Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C_C01 celem zajęć jest dokonanie zmiany w kompetencjach studenta, aby mógł w sposób w miarę swobodny porozumiewać się w języku angielskim w mowie i piśmie, uwzględniając wszystkie umiejętności językowe na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Wymagania wstępne
W_W01 zna język angielski na poziomie A2/B1
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 rozpoznaje znaczenie słów i wyrażeń dotyczących różnych dziedzin (np. nauka i postęp techniczny, życie polityczne, gospodarcze i społeczne, filozofia i światopogląd, kultura i sztuka, aktualne problemy współczesnego świata);
K_W02 rozpoznaje zasady gramatyki języka obcego w zakresie określonym przez ESOKJ dla poziomu B2;
K_W03 przedstawia złożone informacje dotyczące geografii, kultury oraz systemu politycznego danego obszaru językowego;
K_W04 rozróżnia rejestr formalny i nieformalny języka.
UMIEJĘTNOŚCI
Słuchanie
K_U01 rozpoznaje znaczenie głównych i pobocznych wątków przekazu zawartych w dłuższych złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, znane i mniej znane, nawet jeśli mówiący wypowiada się dość szybko lub jego przekaz jest trochę zakłócony;
K_U02 rozumie wykłady oraz dyskusje, w których używany jest język specjalistyczny, jeśli dotyczą one znanej mu dziedziny/studiowanego kierunku;
K_U03 identyfikuje znaczenia pojawiających się okazjonalnie wyrazów nieznanych na podstawie kontekstu, w jakim są one użyte;
K_U04 interpretuje rozbudowane wypowiedzi oraz przedstawioną argumentację, jeżeli dotyczą one znanego tematu i są jasno skonstruowane;
K_U05 wychwytuje większość wiadomości, programów i filmów w standardowej odmianie języka.
Czytanie
K_U06 wychwytuje główny przekaz oraz wątki poboczne różnego rodzaju tekstów, dostosowując prędkość i technikę czytania do danego tekstu;
K_U07 szybko wyszukuje potrzebne informacje w różnego rodzaju tekstach o znacznej długości.
Mówienie
K_U08 prowadzi w miarę płynne i spontaniczne rozmowy na różne tematy;
K_U09 bierze czynny udział w dyskusjach na znane mu tematy, przedstawiając swoje zdanie i broniąc swoich poglądów;
K_U10 formułuje przejrzyste, rozbudowane i poprawne wypowiedzi na różne tematy związane z dziedzinami, które go interesują;
K_U11 wyjaśnia swój punkt widzenia w danej kwestii, podając argumenty za i przeciw oraz przykłady;
K_U12 wygłasza płynnie i poprawnie wcześniej przygotowaną prezentację dotyczącą studiowanej dziedziny;
K_U13 udziela w sposób płynny i poprawny odpowiedzi na pytania dotyczące przedstawionej prezentacji;
K_U14 posługuje się podstawową terminologią specjalistyczną z zakresu studiowanej dziedziny.
Pisanie
K_U15 pisze zrozumiałe i w dużej mierze poprawne gramatycznie teksty różnego rodzaju na dowolne tematy (esej, raport, opis, list, streszczenie), stosując odpowiedni rejestr;
K_U16 notuje najważniejsze informacje zawarte w wykładzie dotyczącym studiowanej dziedziny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K1 dokonuje krytycznej oceny posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych;
K_K2 uznaje znaczenie wiedzy i umiejętności w zakresie języków obcych dla rozwoju zawodowego i funkcjonowania w społeczeństwie;
K_K3 inicjuje i organizuje działania na rzecz pogłębiania wiedzy i umiejętności w zakresie języka obcego;
K_K4 postępuje zgodnie z zachowaniem zasad odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu i kraju i jednocześnie jest otwarta na odrębną kulturę kraju, którego język poznaje;
K_K5 jest gotowa do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych oraz dbałości o dorobek i tradycje zawodu.
Metody dydaktyczne
dyskusja, wykład z prezentacją, tekst programowy, analiza tekstów z dyskusją, praca w grupach, analiza przypadków (case study), rozwiązywanie problemów, giełda pomysłów (brainstorming)
Treści programowe przedmiotu
treści zawarte w rubryce \'efekty kształcenia\' realizowane w ramach ćwiczeń
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) Student nie posiada wiedzy opisanej w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student nie potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, nie posiada umiejętności potrzebnych do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Student nie potrafi samodzielnie wykorzystać materiałów źródłowych oraz nabytej wiedzy w praktyce, co uniemożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dostateczna:
(W) Student zna wybrane terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi częściowo komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada podstawowe umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena dobra:
(W) Student zna większość terminów i zagadnień opisanych w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada w stopniu dobrym umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi z minimalną pomocą lektora wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Ocena bardzo dobra:
(W) Student bardzo dobrze zna terminy i zagadnienia opisane w rubryce EFEKTY KSZTAŁCENIA (W)
(U) Student potrafi swobodnie komunikować się w formie pisemnej i ustnej, posiada bardzo dobre umiejętności potrzebne do zrozumienia tekstu pisanego i mówionego na poziome B2.
(K) Potrafi samodzielnie wykorzystać materiały źródłowe oraz nabytą wiedzę w praktyce, co umożliwia mu pracę indywidualną i grupową.
Sposoby weryfikacji: test, kartkówka, krótka prezentacja, wypracowanie/list,dialogi, dyskusja
Literatura podstawowa i uzupełniająca
PTE Academic Expert B2
PTE Academic Expert B1
Language Leader Upper Intermediate
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Niderlandzka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Historia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę