Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Kod ECTS:10900-0205-0200CWI0005
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - prezentacja akt sądowych dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa w różnych sądach kościelnych.
C2 - Nauka redagowania poszczególnych pism procesowych.
C3 – Nauka kwalifikowania spraw do sądów kościelnych.
Wymagania wstępne
Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy posiadają już wiedzę na temat kościelnego prawa procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego - K2A_W03.
2. Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa kościelnego - K2A_W07.
3. student posiada teoretyczną wiedzę na temat tytułów spraw wpływających do sądów kościelnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów małżeńskich - K2A_W09.
3. Student zna wymogi formalne przy sporządzaniu pism procesowych - K2A_W09.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu analizy spraw jakie mogą trafić do sądu kościelnego. K2A_KU08.
2. Student potrafi na postawie skargi powodowej wskazać na możliwość prowadzenia sprawy przed sądem kościelnym - K2A_KU09.
3. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o nieważność małżeństwa - K2A_KU09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla zachowania sprawiedliwości w Kościele - K2A_K03.
2. Student kształtuje w sobie postawę należytego szacunku i zachowania tajemnicy akt sądowych - K2A_K07.
3. Student zdobywa przygotowuje się do swojej pracy - K2A_K01.
4. Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów kanonicznych - K2A_K07.
Metody dydaktyczne
Praca z tekstem akt sądowych.
Rozważanie i rozwiązywanie kazusów.
Sporządzanie skarg powodowych z zadanych tytułów.
Pisanie pism procesowych.
Treści programowe przedmiotu
Pisanie skargi powodowej
Pisanie dekretu formuły wątpliwości
Pisanie pytań dla stron procesowych
Pisanie pytań dla świadków
Pisanie wotum obrońcy węzła małżeńskiego
Pisanie obrony adwokackiej
Pisanie wyroku
Pisanie apelacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Student nie ma podstawowej wiedzy o elementach formalnych pism procesowych.
Student nie zna podstawowych tytułów nieważności małżeństwa.
Student nie przedstawił żadnego pisma procesowego.
(U)
Student nie posiada podstawowej umiejętności w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.

Dostateczny
(W)
Student ma podstawową wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.
Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa.
Student przedstawił zadane pisma procesowe, choć zawierały pewne braki formalne.
(U)
Student posiada podstawową umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student ma na podstawowym poziomie przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student uzyskał minimalną frekwencję.

Dobry
(W)
Student ma dobrą wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.
Student zna podstawowe tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do konkretnej sytuacji.
Student przedstawił zadane pisma procesowe, które nie zawierały istotnych braków formalnych.
(U)
Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student właściwie odnosi się do zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student miał dobrą frekwencję.

Bardzo dobry
(W)
Student ma kompletną wiedzę o elementach formalnych pism procesowych.
Student zna wszystkie tytuły nieważności małżeństwa i potrafi je samodzielnie zastosować do konkretnej sytuacji.
Student przedstawił zadane pisma procesowe, które sporządził ze szczególną starannością.
(U)
Student posiada samodzielną umiejętność w sporządzaniu pism procesowych.
(K)
Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki zawodowej odnośnie akt sądowych, przy udzielaniu porad prawnych oraz świadczeniu pomocy prawnej w sądach kościelnych.
Student miał bardzo dobrą frekwencję.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
3.Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Akta spraw o nieważność małżeństwa
2. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
3. Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. podpisem