Prawoznawstwo (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00001-0205-0200WYK0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - wprowadzenie podstawowej wiedzy i terminologii w zakresie nauk prawnych.
C2 - umiejętność posługiwania się wiedzą teoretyczną w interpretacji zjawisk prawnych, społecznych, politycznych i gospodarczych.
C3 - rozumienie potrzeby stałego kształcenia się i doskonalenia umiejętności zawodowych.
Wymagania wstępne
Posiadanie ogólnej wiedzy na temat prawa, podstawowej wiedzy o społeczeństwie, polityce, instytucji publicznych i zawodach prawniczych. Student ma zdolność do organizowania własnego warsztatu pracy.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma podstawową wiedzę w zakresie pozycji, znaczenia i zakresu nauk prawnych w systemie nauk.
K_W03 zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu prawoznawstwa.
K_W05 zna i rozumie zasady wykładni prawa.


UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 potrafi obserwować zjawiska społeczne, polityczne i gospodarcze, analizować i wiązać z poszczególnymi dziedzinami wiedzy prawniczej.
K_U02 potrafi stosować podstawową wiedzę prawniczą do różnych sfer i zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych.
K_U12 Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań w obszarze poszczególnych dziedzin prawa.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość stopnia swojej wiedzy i umiejętności.
K_K06 potrafi stale doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
K_K07 traktuje swoją pracę i przygotowuje się do niej w sposób odpowiedzialny
Metody dydaktyczne
Wykład klasyczny, aktywność studentów w formie pytań i krótkich dyskusji.
Treści programowe przedmiotu
Wykład pomija klasyczną problematykę filozofii prawa przewidzianej programem II roku studiów i obejmuje następujące zagadnienia teoretyczne w następującej kolejności: 1) wieloznaczność terminu prawo, 2) metodologia nauk prawnych i semiotyka prawa, 3) prawo i inne normy zachowań społecznych, 4) pojęcie i budowa normy prawnej, 5) problematyka obowiązywania prawa, 6) pojęcie stosowania prawa, 7) wykładnia prawa i rozumowania prawnicze, 8) pojęcie stosunku prawnego, 9) pojęcie, zasady i rodzaje odpowiedzialności prawnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin pisemny w wyznaczonym terminie zimowej sesji egzaminacyjnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
T. Chauwin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 10, Warszawa 2016.
A. Korybski, L. Leszczyński, A. Pieniążek, Wstęp do prawoznawstwa, Lublin 2011.
J. Krukowski, Wstęp do nauki o państwie i prawie, wyd. 2, Lublin 2004.
Literatura pomocnicza:
S. Wronkowska, Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, wyd. 3, Poznań 2005.
T. Barankiewicz, Współczesne metody badania prawa, „Studia prawnicze KUL” 2010, Nr. 1, s. 115-131.
T. Barankiewicz, O eksplanacyjnych możliwościach kulturowego ujęcia systemowości prawa, \"Przegląd Prawa i Administracji\" 2016, t. CIV Systemowość prawa, s. 61-71.
K. Dobrzeniecki, M. Korycka-Zirk, Wstęp do prawoznawstwa. Ćwiczenia i materiały, Toruń 2010.
P. Byrczek, M. Pilch (red.), Wstęp do prawoznawstwa. Testy dla studentów, Warszawa 2007.
S. Czepita, Reguły konstytutywne a zagadnienia prawoznawstwa, Szczecin 1996.
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, wyd. 2, Warszawa 2002.
B. Bix, Jurisprudence. Theory and Context, ed. 5, London 2009.
J. Nowacki, Z. Tobor, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. 2, Zakamycze, Kraków 2016.
P. Winczorek, Wstęp do nauki o państwie, wyd. 2, Liber, Warszawa 1997.
L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
G.L. Seidler, H. Groszyk, A. Pieniążek, Wprowadzenie do nauki o państwie i prawie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
L. Leszczyński, Zagadnienia teorii stosowania prawa. Doktryna i tezy orzecznictwa, Zakamycze 2004, Kraków 2004.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 11
Forma zaliczenia: Egzamin