Kościelne prawo karne (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:10900-0205-0200SEM0013
Cele przedmiotu
Głównym celem seminarium z kościelnego prawa karnego jest zapoznanie studentów z metodą pracy naukowej i napisanie pracy magisterskiej w przedziale od 80-100 stron (techniką komputerową). Ponadto studenci wprowadzani są w zagadnienia z kościelnego prawa karnego w ramach ćwiczeń tworzenia planu pracy, układaniu tematu pracy w oparciu o zainteresowania studenta. Można także rozdać tematy na przygotowanie referatów, sprawozdań, streszczeń i napisania artykułu do prac zbiorowych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie z teorią uprawiania pracy naukowej, pisania referatów, opanowanie metod pracy naukowej, rzemiosła pisarskiego, kwerendy zbierania materiału badawczego z wybranych dziedzin; zdobywanie umiejętności dyskusji w omawianiu planów prac magisterskich; czytanie fragmentów, udział w dyskusji i korzystanie ze źródeł. Celem jest tworzenie planu pracy dyplomowej, pisanie wstępu i zakończenia pracy. Seminarium przewiduje tworzenie tematu pracy magisterskiej i planu, a następnie odbywa się wspólna dyskusja studentów nad planem pracy. Przez taki proces przechodzą wszyscy uczestnicy seminarium, aby ich własna praca była lepsza i ciekawsza. Na seminarium zaznajamia się studentów z teorią pisania pracy i z metodyką pisania prac dyplomowych, zaznajamia się z warsztatem pisarskim i pobudza do samodzielnego ujmowania zebranego materiału w postaci referatu czy napisanego artykułu. Uwieńczeniem seminarium jest przygotowana do obrony praca magisterska. Zakres tematyczny jest różnorodny, pozostawia się inicjatywę po stronie studentów w wyborze interesującego tematu pracy. Prowadzący zachęca do samodzielności badawczej i pisarskiej.

 w zakresie wiedzy: seminarium uczy metod pisania prac dyplomowych, referatów, recenzji, streszczeń i pracy magisterskiej. Ćwiczenia seminaryjne mają nauczyć studenta samodzielnej pracy badawczej i pisania własnych tekstów naukowych zgodnie z metodami naukowymi.
 w zakresie postaw: seminarium uczy samodzielności w podejmowaniu własnych opracowań naukowych lub innych, takich jak referat czy konferencja. Pobudza do samodzielnego gromadzenia materiału na wyznaczony temat. Wzbudza postawę do uczciwej pracy naukowej.
 w zakresie umiejętności: zdobyte umiejętność badawcze, kwerenda naukowa tekstów opracowań autorów, treści dokumentów Kościoła, zbiory książek w bibliotekach, w sieci internetowej lub też czasopisma naukowe są bogatym materiałem badawczym dla uaktywnienia umiejętności do pisania opracowań.
Wiedza:
1.zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji na przestrzeni historii prawa i administracji.
2.wyjaśnienie specyfiki prawa kanonicznego i jego porządku prawnego, który spełnia swoją rolę we wspólnocie kościoła dla dobro wspólnego i dobra duchowego wiernych.
3.zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami, które funkcjonują w systemie prawa i nauki administracji, z jego źródłami, a także z funkcjonowaniem instytucji takich jak władza w państwie czy struktury administracji publicznej w historii.
4.zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju prawa i nauki administracji w przyszłości.
Umiejętności:
1.wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu prawa i administracji, używając języka prawnego i prawniczego stosowanego w komentarzach i opracowaniach wykładni prawa.
2.wyrobienie umiejętności samodzielnego myślenia i dostrzegania problemów prawnych i administracyjnych w historii prawa i administracji;
3.wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa, jak również z innych dokumentów urzędowych, ustaw, zarządzeń, dekretów, rozporządzeń, a przede wszystkim interpretacji norm prawnych zawartych w Kodeksach i w innych dokumentach o charakterze jurydycznym.
4.wyrobienie umiejętności sporządzania pism, np. skarg do sądów administracyjnych czy do urzędów ad
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Seminarium uczy metodyki pisania prac dyplomowych w tym przede wszystkim pracy magisterskiej. Całość zajęć zmierza do nauczenia studenta samodzielnej pracy badawczej i naukowej w ramach pisania prac dyplomowych.
CEL SEMINARIUM: Głównym celem seminarium z kościelnego prawa karnego jest zapoznanie studentów z metodą pracy naukowej i napisanie pracy magisterskiej w przedziale od 80-100 stron (techniką komputerową). Ponadto studenci wprowadzani są w zagadnienia z kościelnego prawa karnego w ramach ćwiczeń tworzenia planu pracy, układaniu tematu pracy w oparciu o zainteresowania studenta. Można także rozdać tematy na przygotowanie referatów, sprawozdań, streszczeń i napisania artykułu do prac zbiorowych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie z teorią uprawiania pracy naukowej, pisania referatów, opanowanie metod pracy naukowej, rzemiosła pisarskiego, kwerendy zbierania materiału badawczego z wybranych dziedzin; zdobywanie umiejętności dyskusji w omawianiu planów prac magisterskich; czytanie fragmentów, udział w dyskusji i korzystanie ze źródeł. Celem jest tworzenie planu pracy dyplomowej, pisanie wstępu i zakończenia pracy. Seminarium przewiduje tworzenie tematu pracy magisterskiej i planu, a następnie odbywa się wspólna dyskusja studentów nad planem pracy. Przez taki proces przechodzą wszyscy uczestnicy seminarium, aby ich własna praca była lepsza i ciekawsza. Na seminarium zaznajamia się studentów z teorią pisania pracy i z metodyką pisania prac dyplomowych, zaznajamia się z warsztatem pisarskim i pobudza do samodzielnego ujmowania zebranego materiału w postaci referatu czy napisanego artykułu. Uwieńczeniem seminarium jest przygotowana do obrony praca magisterska. Zakres tematyczny jest różnorodny, pozostawia się inicjatywę po stronie studentów w wyborze interesującego tematu pracy. Prowadzący zachęca do samodzielności badawczej i pisarskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY Student

K_W03 - Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, w tym prawa i administracji publicznej.
K_W04 - Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i nauki administracji, moc wiążąca prawa; nieważność czynności prawnej, aktu prawnego, systemy władzy w historii;

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 - Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej w zakresie prawa i administracji publicznej wykonywanej przez władzę w państwie.
K_U02 - Potrafi wykorzystać zdobytą podstawową wiedzę z zakresu prawa i administracji, różne teorie w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych i administracyjnych w państwie.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAWY) Student
K_K01 - Jest świadomy poziomu swej zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, takie jak: prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka zwłaszcza w problemach prawnych i administracyjnych, z którymi się ludzi zwracają, jest dobrym komentatorem efektów; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację zakładanych celów. Bierze sumiennie odpowiedzialność za powierzone mu zadania do wykonania.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia w tworzeniu tekstów naukowych, dyskusja ze studentami, czytanie fragmentów pracy magisterskiej czy doktorskiej, wyjaśnianie na czym polega znajomość warsztatu pisarskiego. Pokaz gotowych prac magisterskich i doktorskich, aby student miał pojęcie jak ma ja pisać. Próbne pisanie opracowań. Udział w konferencjach, przygotowanie i wygłaszanie referatów na konferencjach krajowych.
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie się z teorią pisania pracy dyplomowej (metodyka pracy naukowej);
Zbieranie materiału do opracowania naukowego;
Rzemiosło pisarskie – jak się tworzy tekst naukowy;
Wstęp pracy magisterskiej;
Zakończenie pracy magisterskiej;
Wybór tematu i tworzenie planu pracy dyplomowej;
Rodzaje źródeł;
Tworzenie przypisów i rodzaje przypisów;
Zbieranie literatury
Pisanie tekstu naukowego, jak należy tworzyć własny tekst naukowy
Jak pisać referat, artykuł, streszczenie i sprawozdanie
Literatura przedmiotu – omówienie czasopism prawno-kanonicznych
Literatura pomocnicza, opracowania
Czytanie przez studentów wybranych tekstów napisanej pracy magisterskiej
Dyskusja nad tekstami czytanej pracy magisterskiej
Właściwy opis literatury wykorzystanej w opracowaniach naukowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza zdobyta na zajęciach, aktywność w pisaniu własnej pracy dyplomowej; Obecność na wszystkich seminariach dla uzyskania oceny pozytywnej. Oddanie tekstu pracy magisterskiej lub doktorskiej do poprawy i oddanie w terminie do dziekanatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.S. Grzechowiak, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.
2.H. Seweryniak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1998.
3.K. Graczyk, Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999; H. Zimoń, Przewodnik metodyczny dla studentów, (siódma wersja), Lublin 1994 (maszynopis s. 28).
4.J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica. Varsaviensia”, 21 (1983) nr 1, s. 221-259.
5.Studium publikacji naukowych, czasopism prawniczo-kanonicznych, takich jak: „Roczniki Nauk Prawnych”, „Prawo Kanoniczne”, „Forum iuridicum”, „Kościół i Prawo”, a także zagraniczne czasopisma prawnicze. Istnieje możliwość dostępu do obronionych już prac doktorskich, w celu zdobycia wskazówek dotyczących formy i metod tworzenia rozpraw naukowych.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Książki i artykuły o pisaniu prac dyplomowych.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych