Psychologia małżeństwa i rodziny (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:05800-XXXX-01WYK0264
Kierunek studiów: Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia stanowią dla studentów okazję do zapoznania się z podstawowymi pojęcia z zakresu psychologii rodziny w ujęciu systemowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Podejście systemowe w badaniach rodziny, podstawowe pojęcia ogólnej teorii systemów w odniesieniu do rodziny.
2. Rozumienie rodziny jako systemu społecznego, który charakteryzują: całościowość, samoregulacja, cyrkularność, sprzężenia zwrotne, granice, przymierza, koalicje, morfostaza, morfogeneza, adaptacyjność, ekwifinalizm, spójność i elastyczność. Splątanie, niezaangażowanie, sztywność i chaos w rodzinie.
3. Podsystemy w rodzinie: podsystem rodzice-dziecko, podsystem małżeński, podsystem rodzeństwa.
4. Rozwój rodziny ( najważniejsze etapy rozwojowe rodziny: narzeczeństwo, małżonkowie po ślubie, rodzina z małymi dziećmi, rodzina z adolescentem, dorosłe dzieci opuszczające dom, późna faza życia rodziny).
5. Komunikacja w rodzinie (aspekt treściowy i relacyjny komunikacji, rodzinne wzory komunikacji, komunikacja niewerbalna, empatia w komunikacji, rozwiązywanie konfliktów).
6. Satysfakcja z małżeństwa. Rodziny zdrowe, prawidłowo funkcjonujące.
7. Oddziaływania środowiska pozarodzinnego: znaczenie dalszej rodziny, praca, placówki oświatowo-edukacyjne, czynniki kulturowe.
8. Przygotowanie do małżeństwa i profilaktyka zaburzeń życia małżeńsko-rodzinnego (koncepcja trzech etapów). Programy profilaktyczne (" W tę samą stronę").
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny dotyczący znajomości zagadnień stanowiących treść wykładów i lektur obowiązkowych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
M. Braun-Gałkowska, 2008, Psychologia domowa, Wydawnictwo KUL, Lublin
M. Braun-Galkowska, 2007, Poznawanie systemu rodzinnego, Wydawnictwo KUL, Lublin, (rozdział: Obraz postaw rodzinnych, s. 27-39)
M. Braun-Gałkowska, 1992, Analiza systemów rodzinnych osób zadowolonych i niezadowolonych z małżeństwa, Lublin, TN KUL
M. Braun-Gałkowska, 1992, Trudne pytania, Wrocław
M. Braun-Gałkowska, 1980, Miłość aktywna, Warszawa
M. Braun-Gałkowska, 1991, Psycholog w służbie "Humanae Vitae", w: K. Majdański, T. Styczeń (red.), Dar ludzkiego życia "Humanae Vitae Donum"
M. Braun-Gałkowska, 1988, Duszpasterskie aspekty psychologii kobiet, w: Ateneum Kapłańskie, Tom 110, z. 2
B. Lachowska, M. Grygielski, 1999, W świecie dziecka, Lublin ( rozdział: B. Lachowska, Dziecko wobec przemian życia rodzinnego - analiza wybranych aspektów socjologicznych i psychologicznych)
B. Lachowska, 1999, Szczęśliwe dzieciństwo, w: D. Kornas-Biela (red.), Oblicza dzieciństwa, Lublin
M. Grzywak-Kaczyńska, 1988, Trud rozwoju, Lublin

LITERATURA DODATKOWA, DO WYBORU:
M. Braun-Gałkowska, 1994, W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, Warszawa
B. Lachowska, 1998, Dzieci osób owdowiałych, Lublin
V. Satir, 2000, Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk
M. Ziemska, 1975, Rodzina a osobowość, Warszawa
C. Gała, 1992, Uwarunkowania wychowawcze dojrzałej moralności, Lublin
T. Gordon, 1991, Wychowanie bez porażek, Warszawa
A. Gałkowska, Percepcja powodzenia małżeństwa rodziców a społeczny obraz siebie ich dorosłych dzieci
P. Kryczka, 1997, Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Lublin
D. Kornas-Biela (red.), 1999, Oblicza macierzyństwa, Lublin
D. Kornas-Biela (red.), 2001, Oblicza dzieciństwa, Lublin
D. Kornas-Biela (red.), 2001, Oblicza ojcostwa. Lublin
R. Campbell, 1990, Twoje dziecko potrzebuje Ciebie, Kraków
R. Campbell, 1991, Twój nastolatek potrzebuje Ciebie, Kraków
L. Dyczewski, 1994, Rodzina. Społeczeństwo. Państwo, Lublin
R. Sauer, Dzieci wobec cierpienia
D. de Barbaro, 1999, Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków
R. Richardson, L. Richardson, Najstarsze, średnie, najmłodsze, Gdańsk
S. Bem, Męskość kobiecość
L. Mieścicka-Mellibruda, Być matką dorosłych dzieci
A. Dakowicz, Płeć psychiczna a poziom samoaktualizacji