Metodologia teologii moralnej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0009
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład ma na celu zapoznanie studenta z najważniejszymi elementami metodologii teologii moralnej.
brak ograniczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Posoborowa reorientacja teologii moralnej i jej przedmiot materialny, formalny i metodologiczny. Specyfika i granice poznania teologicznomoralnego. Źródła poznania w teologii moralnej i ich charakterystyka. Teologia moralna i współczesne nauki o człowieku. Szkoły we współczesnej teologii moralnej. Najważniejsze podręczniki, podział materiału.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład konwencjonalny.
Egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa: Jan Paweł II, Veritatis splendor, Watykan 1993;
Literatura uzupełniająca: K. Demmer, Wprowadzenie do teologii moralnej, Kraków 1996; J. Nagórny, A. Derdziuk (red.), Tożsamość i metodyka nauczania teologii moralnej, Lublin 1997; H. Juros, Teologia moralna czy etyka teologiczna? Warszawa 1976.