Biblijne przesłanki moralności chrześcijańskiej - Nowy Testament (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0001
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot wykładu wynika z soborowego wezwania do odnowy teologii moralnej poprzez lepsze wykorzystanie Pisma św. Ma on ukazać szczególną rolę Nowego Testamentu w teologicznym ujęciu moralności chrześcijańskiej.
Ograniczenia: brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Rola orędzia NT dla teologicznej refleksji nad moralnością chrześcijańską; Nowość Przymierza w Chrystusie - nowość orędzia moralnego NT; Teologiczny fundament etyki Nowego Przymierza; Powinnościowy charakter Nowego Przymierza; Fundamentalne zobowiązania moralności Nowego Przymierza; Nowe prawo w przymierzu w Chrystusie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład
Forma i warunki zaliczenia zajęć: egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Jan Paweł II. Encyklika Veritatis splendor. Rzym 1993.
2.Papieska Komisja Biblijna. Biblia a moralność. Rzym 2008.
3.J. Nagórny. Teologiczna interpretacja moralności Nowego Przymierza. Lublin 1989.
4.J. Nagórny. Przesłanki biblijne moralności chrześcijańskiej. W: Veritatis splendor. Przesłanie moralne Kościoła, Red. B. Jurczyk, Lublin 1994 s. 101-109.
5.H. Langkammer. Etyka Nowego Testamentu. Wrocław 1985.
Literatura uzupełniająca:
1.J. Nagórny. Rola wiodących idei biblijnych w teologii moralnej. W: Veritatem facientes, Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997 s. 259-292.