Etyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej
Kod ECTS:08100-XXXX-0109WYK0106
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Praca socjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założeniem i celem wykładów jest, z jednej strony zapoznanie studentów z problematyką etyczną, z drugiej zaś nabycie umiejętności analizowania, oceniania i rozwiązywania, poprzez poznanie rodzajów argumentacji na rzecz danego postępowania, określonych problemów bioetyki, etyki seksualnej i etyki społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykłady z etyki dla studentów II roku Teologii (kurs B) obejmują całość zagadnień wchodzących w skład etyki ogólnej oraz wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej. Etyka ogólna obejmuje następujące tematy, stanowiące jej corpus: wstępne określenie dobra moralnego, charakterystyka samej etyki (elementy metaetyki), zagadnienie kryterium oceny moralnej (norma moralności), charakterystyka czynu i jego moralnie ważnych aspektów (tzw. wyznaczniki moralności czynu), problematyka prawa naturalnego i sumienia (sumienie jako samoświadomość moralna i sumienie jako sąd), teoria cnót i wad moralnych oraz problem ostatecznych podstaw moralności (metafizyka moralności i relacja między etyką a religią).
Wybrane zagadnienia z etyki szczegółowej dotyczą problematyki: bioetyki (początek życia, sztuczna prokreacja i eutanazja), etyki seksualnej ( etyka małżeńska i przedmałżeńska oraz antykoncepcja) i etyki społecznej {różne koncepcje dobra wspólnego (socjalizm, liberalizm i personalizm społeczny) oraz moralne podstawy demokracji i wolnego rynku).
Zrozumienie i przyswojenie treści wykładów zakłada elementarną zdolność logicznego myślenia, jaka wymagana jest na studiach wyższych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład prowadzony jest metodą tradycyjną, z możliwością zadawania pytań przez studentów i prowadzenia krótkiego dialogu.
Formą zaliczenia wykładu jest egzamin ustny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Podstawowa: Szostek A., Pogadanki z etyki, Częstochowa (dowolne wydanie).
Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin 1983.
Styczeń T., Merecki J., ABC etyki, Lublin 1996.
STYCZEŃ T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
Ślipko T., Granice życia. Dylematy współczesnej bioetyki, Kraków 1994.
Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.
Etyka w polityce, pod. red. J. Gałkowskiego i G. Schreibera,
Warszawa 2000.
Uzupełniajaca:Wojtyła K., Osoba i czyn, w: tenże, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin1994.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, t.1,RW KUL, Lublin 1986.
STYCZEŃ T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
STYCZEŃ T., Problem etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie
ważnej teorii moralności. Studium metaetyczne, Lublin 1972.
SZOSTEK A., Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1995.
Chudy W., Filozofia kłamstwa, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa
2003.