Finanse samorządu terytorialnego (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:04300-XXXX-02SEM0136
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego.
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.:
w zakresie wiedzy: student poznaje zasady metodologiczne i metodyczne wyboru tematu, skonstruowania planu, przeprowadzenia kwerendy, opracowania wyników w formie pracy dyplomowej
w zakresie postaw: student charakteryzuje się postawą rzetelnego i profesjonalnego badacza na określonym poziomie
w zakresie umiejętności: student potrafi samodzielnie wybrać i opracować w formie pisemnej i poprawnej redakcyjnie zagadnienie z zakresu finansów samorządu terytorialnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Omówienie zakresu tematycznego seminarium. Metody naukowe.
Wybór tematu pracy magisterskiej.
Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej.
Określenie celu pracy.
Określenie zakresu pracy.
Określenie tezy pracy.
Omówienie struktury pracy.
Wymogi formalne stawiane tekstowi pracy.
Układ pracy.
Podział pracy na rozdziały.
Podział pracy na mniejsze jednostki redakcyjne.
Plan pracy.
Kwerenda naukowa.
Źródła prawa.
Orzecznictwo.
Literatura przedmiotu.
Literatura podstawowa.
Literatura uzupełniająca.
Inne źródła.
Zagadnienie wykorzystania źródeł internetowych.
Cytowanie źródeł.
Rola i miejsce przypisów.
Techniki cytowania poszczególnych źródeł.
Wymogi merytoryczne pracy.
Poprawność językowa.
Prezentacja konspektu pracy.
Prezentacja struktury pracy.
Prezentacja fragmentu pracy.
Analiza poprawności wykorzystanych metod.
Ocena stopnia zaawansowania przygotowywanej pracy magisterskiej.
Analiza kolejnych rozdziałów pracy pod względem wymogów formalnych i merytorycznych. Dyskusja.
Analiza wykazu źródeł pod względem wymogów formalnych i merytorycznych. Dyskusja.
Ocena poprawności przygotowanej pracy pod względem formalnym i merytorycznym.
Zatwierdzenie pracy przez promotora
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Znajomość zagadnień związanych z wymogami formalnymi i merytorycznymi stawianych pracom magisterskim.
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Zaliczenie.
KRYTERIA ZALICZENIA: Stopień zaawansowania przygotowywanej pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, Warszawa 2000.
2.J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.