Polityka administracyjna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02WYK0141
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Polityka administracyjna
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
zajęcia przeznaczone dla studentów IV r. administracji o specjalizacji administracja publiczna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest przedstawienie studentom zagadnień z nauki o polityce administracyjnej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: pozytywna ocena z egzaminu
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin
KRYTERIA ZALICZENIA: W trakcie egzaminu wymagana będzie znajomość zagadnień poruszanych w trakcie wykładów. Poziom znajomości zagadnień będzie kryterium oceny na egzaminie. Studentom zostaną zadane trzy pytania.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.P. Szreniawski, Nauka o polityce administracyjnej, Rzeszów 2008.