Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0138
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z genezą poglądów funkcjonujących we współczesnej mentalności, pomoc w kształtowaniu dojrzałego światopoglądu. Wykład powinien zaowocować umiejętnością krytycznej oceny
Ograniczenia: brak ograniczeń
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Wykład ma zapoznać studentów z podstawowymi zagadnieniami filozofii starożytnej i średniowiecznej; W kolejności chronologicznej prezentowane są postacie filozofów oraz szkoły wraz z ich dorobkiem. Całość umieszczona w kontekście historycznym dziejów, aby ukazać zarys wzajemnej zależności między wydarzeniami a szeroko rozumianą kulturą; zwraca się uwagę na szczególnie wpływowe poglądy wraz ze wskazaniem sposobów ich kontynuowania oraz genezę omawianej problematyki
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny

Forma zaliczenia: egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: Podstawowa: W. Tatarkiewicz, Historia filozofii; t.1, S. Swieżawski, Dzieje europejskiej filozofii klasycznej Warszawa – Wrocław 2000; uzupełniająca: I Dąbska, Zarys historii filozofii greckiej, Lublin 2003; E. Gilson, Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, Warszawa 1987; G. Reale, Historia filozofii starożytnej; F. Copleston, Historia filozofii, t. I-III.; A. Krokiewicz, Zarys filozofii greckiej, Warszawa 2000; K. Narecki, Logos we wczesnej myśli greckiej; W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, Bydgoszcz 2002.