Metodyka pracy naukowej (proseminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01PRO0033
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Student podczas proseminarium nabywa umiejętność wyszukiwania i posługiwania się bibliografiami, gromadzenia źródeł i literatury, dokonywania opisów bibliograficznych i cytowania, formułowania tytułu pracy i konstruowania jej struktury (plan), robienia wypisów ze źródeł i literatury, pisania samodzielnej pracy naukowej. Ważnym elementem proseminarium jest przygotowanie pracy proseminaryjnej, według poznanych wcześniej zasad. Studenci poznają także podstawowe informacje dotyczące adjustacji technicznej tekstu oraz zasady korekty stylistyczno-językowej. Podczas zajęć studenci nabywają także praktycznej umiejętności posługiwania się poszczególnymi zasobami katalogów internetowych oraz baz danych bibliotek i archiwów krajowych i zagranicznych. Zajęcia odbywają się metodą warsztatową z wykorzystaniem technik informacyjnych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe obejmują m.in.: tworzenie opisu bibliograficznego, klasyfikacja literatury przy tworzeniu bibliografii, zasady pisowni słownictwa religijnego, kwerenda naukowa, systematyzacja materiału źródłowego - sporządzanie fiszek , układ pracy magisterskiej, przygotowanie planu pracy, pisanie wstępu i zakończenia pracy magisterskiej, przygotowanie prezentacji (Power Point), adiustacja tekstu, znaki korektorskie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zajęcia odbywają się metodą warsztatową z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego oraz laboratorium komputerowego.
Zaliczenie z oceną. Części składowe oceny: przygotowanie prezentacji 15%, praca proseminaryjna 50%, kolokwia 15%aktywny udział w zajęciach 20%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, "Studia Theologica Varsaviensia" 21(1983) nr 1, s. 221-259; J. E. Bielecki, Metodologia. Seminaryjne i dyplomowe prace z teo-logii, Kraków 1993; M. Pawlak, J. Serczyk, Podstawy badań historycznych, Bydgoszcz 1993; J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995; H. Seweryniak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1997; M. Święcicki, Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską?; Bosse Angelöw, Jak się uczyć skutecznie, szybko i przyjemnie, Poznań 1998; K. Raaheim, J. Wankowski, Helping students to learn at university, Bergen 1981; wybrane zagadnienia: M. Chmielewski, Poradnik doktoranta Wydziału Teologii KUL, Lublin 2007, s. 58-96.