Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01CWI0017
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć: Znajomość terminologii historycznokościelnej w odnośnym zakresie. Znajomość wezłowych zagadnień z życie Kościoła polskiego ze szczególnym uwzglednieniem okresu XX-lecia międzywojennego, czasów II wojny światowej oraz doby reżimu komunistycznego. Znajomość istotnych tekstów źródłowych.
Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza: Definiowanie problemów badawczych. Opisywanie zjawisk historycznokościelnych w Polsce w dobie nowożytnej i współczesnej.
Umiejętności: Samodzielna analiza źródeł historycznych. Wyszukiwanie i ekslpoatacja literatury źródłowej. Interpretowanie normatywnych tekstów kościelnych. Weryfikowanie popularnych sądów w oparciu o materiał źródłowy. Prezentowanie zgadnień historycznokościelnych w postaci wystąpień z referatem.
Inne kompetencje: Dbałość o syntaktyczną spójność wypowiedzi. Otwartość na nowe możliwości interpretacyjne raz poznanych faktów. Postępowanie zgodne ze sztuką naukowego obchodzenia się z literaturą źródłową. Wrażliwość na kościelny dorobek poprzednich epok. Wyrażanie sądów w sprawach wewnatrzkościelnych.

wymagania wstępne: znajomość historii Kościoła na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć: Sytuacja prawna i organizacja Kościoła katolickiego w II RP. Katolickie organizacje świeckich w Polsce międzywojennej. Szkolnictwo katolickie i nauczanie religii w Polsce w latach 1918-1939. Martyrologium Kościoła katolickiego pod okupacją niemiecką. Martyrologium Kościoła katolickiego pod okupacją sowiecką. Kościół katolicki wobec eksterminacji narodu polskiego i żydowskiego. Kardynał August Hlond . Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. List biskupów polskich do niemieckich (1965). Sobór Watykański II a Polska. Sacrum Poloniae Millenium (1966). Katechizacja w Polsce w dobie reżimu komunistycznego. Ks. Jerzy Popiełuszko – życie i męczeństwo. Kościół greckokatolicki w Polsce 1918-1991. Jan Paweł II – pielgrzymki do Ojczyzny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: Zajęcia prowadzone metodą seminaryjną polegają na analizie tekstów źródłowych w postaci dokumentów kościelnych i artykułów prasowych okresu XX-lecia międzywojennego, czasów II wojny światowej oraz doby reżimu komunistycznego.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: kopie tekstów źródłowych, historyczne mapy Polski
forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: aktywność w dyskusji – 25%, referat – 25%, pisemne kolokwia - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Kościół w II Rzeczypospolitej, red. Z. Zieliński, S. Wilk, Lublin 1980; A. Micewski, Kardynał Wyszyński prymas i mąż stanu, Paryż 1982; S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Paryż 1982; Życie religijne w Polsce pod okupacją hitlerowską 1939-1945, red. Z. Zieliński, Katowice 1982; Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939-1945. Metropolie wileńska i lwowska, zakony, red. Z. Zieliński, Katowice 1992; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944-2002, Radom 2003.
Literatura uzupełniająca:
Adamska J. I., Święta Edyta Stein, Kraków 2003; Blachnicki F., Spojrzenia w świetle łaski – czyli wyrwane z pamiętnika dla dusz na drodze oczyszczenia, Lublin 1996; Bojarska T., W imię trzech krzyży, Pax 1981; Domański J., Święty Maksymilian Maria Kolbe. Patron naszego wieku, Niepokalanów 1987; Fredro-Boniecki J., Zwycięstwo księdza Jerzego, Warszawa 1990; Gowin J., Kościół w czasach wolności 1989-1999, Kraków 1999; Jeżyna K., Akcja Katolicka w II Rzeczypospolitej, Lublin 1996; Jurkiewicz J., Nuncjatura Achillesa Ratti w Polsce, Warszawa 1953; Jurkiewicz J., Watykan a Polska w okresie międzywojennym 1918-1939, Warszawa 1960; Kardynał Adam Stefan Sapieha, red. S. Stępień, Przemyśl 1995; Kasperkiewicz K., Sługa Boży Józef Sebastian Pelczar biskup przemyski, Rzym 1972; Kazania pod specjalnym nadzorem. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk, opr. L. Żbikowska, Marki 1996; Krajski S., Masoneria Polska 1999, Warszawa 1999; Krupiecka M., Polka i Europejka, Ząbki 2003; Ledóchowska J., Życie dla innych. Błogosławiona Urszula Ledóchowska, Poznań 1984; Ledóchowska J., Życie i działalność Julii Urszuli Ledóchowskiej, Poznań 1972; Necel W., Kardynał August Hlond. Prymas Polski, Hlondianum 1993; Niezgoda C., To jest święty! Rzecz o świętym Maksymilianie Marii Kolbem, Kraków 2001; Pach J., Maryjne dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia, Jasna Góra 2001; Papee K., Pius XII a Polska, 1939-1949, Rzym 1954; Piela M., Udział duchowieństwa w polskim życiu politycznym w latach 1914 – 1924, Lublin 1994; Prymas Tysiąclecia w komunistycznym państwie, red. Z. Zieliński, Radom 2003; Szołdrski W., Martyrologium duchowieństwa polskiego pod okupacja niemiecką 1939-1945, Rzym 1965; Szpara A., W prawdzie i cierpieniu. Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Polski, Czaszyn 1999; Śledzianowski J., Ksiądz Czesław Kaczmarek, biskup kielecki 1895-1963, Kielce 1998; Śliwowa Z., Z Zuzeli na Stolicę Prymasów, Tarnów 2001; Urban W., Sługa Boży Jóżef Bilczewski arcybiskup metropolita lwowski 1860-1923, Wrocław 1977; Wilk S., Episkopat Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1918 – 1939, Warszawa 1992; Wojtatowicz N., Gniazdo Aniołów, Karków 2001; Wójcik M., Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, Mariówka 1978; Wysocki W.J., Bóg na nieludzkiej ziemi, Pax 1982; Zdybicka Z., Otworzyć serce. Apostolstwo matki Ledóchowskiej, Warszawa 2003; Żak-Tarnowski J., Brat Albert, Warszawa 1973
Inne pomoce dydaktyczne:
Atlas historyczny