Katolicka nauka społeczna, etyka społeczno-gospodarcza (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Kod ECTS:08200-XXXX-0501WYK0279
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, zagadnień, zjawisk i instytucji życia społecznego, gospodarczego i politycznego z uwzględnieniem ich podstaw aksjologicznych, aspektu społecznoetycznego oraz wskazanie możliwości ich aplikacji.Studenci powinni nabyć umiejętności potrzebnych do analizy szeroko rozumianego życia społecznego (społeczeństwo, gospodarka, polityka), ich oceny z perspektywy zasad KNS i, gdy zachodzi taka potrzeba, formułowania propozycji reform tych obszarów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Godność osoby ludzkiej jako absolutna i uniwersalna norma etyczna. 2. Etyka gospodarcza. Określenie. Typologia. Etyka gospodarcza a etyka biznesu. 3. Określenie pracy ludzkiej - wymiary wartości pracy. 4. Koncepcje własności. 5. Funkcje własności. 6. Wolność gospodarcza w ujęciu Jana Pawła II. 7. Etyczny aspekt opodatkowania. 8. Zaangażowanie społeczne i polityczne chrześcijan. 9. Naród. Koncepcje. Specyfika narodu polskiego. Znaczenie narodu dla osoby. 10. Konsumcjonizm. Społeczeństwo konsumpcyjne. Konsumpcja a konsumizm. Społeczno-etyczny aspekt konsumizmu. 11. Podmioty pozarządowe w globalnym zarządzaniu (global governance). 12. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa CSR (Corporate Social Responsibility). Założenia. Funkcjonowanie. Społeczne postrzeganie. 13. Społeczne skutki podejścia w zarządzaniu przedsiębiorstwem ukierunkowanym wyłącznie na zyski przedsiębiorstwa (shareholder value) i sieciowej organizacji pracy. 14. Oddziaływanie kryzysu rynków finansowych na kraje Trzeciego Świata. 15. Mobbing. Określenie. Typologia. Skutki. Aspekt gospodarczy i społeczno-etyczny.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją multimedialną
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin ustny z zagadnień, które obejmował wykład.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
S. Fel, J. Kupny (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia gospodarczego, Katowice 2003; S. Fel, J. Kupny (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, Katowice 2007; S. Fel, Podmioty pozarządowe w globalnym zarządzaniu (global governance)www.univ.rzeszow.pl/ekonomia/Zeszyt8/13_fel.pdf; S. Fel, Oswalda von Nell-Breuninga koncepcja ładu społeczno-gospodarczego, Lublin 2007, s. 191-204; S. Fel, Społeczny aspekt shareholder value i sieciowej organizacji pracy, w: S. Partycki (red.), E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, Lublin 2009, s. 325-334.
Uzupełniająca:
S. Fel. J. Kupny (red.), Kościół wobec problemów współczesnego życia gospodarczego, Lublin 2002; K. Bełch, Katolicka nauka społeczna, Kielce 2007; R. Marx, H. Wulsdorf, Christliche Sozialethik, Paderborn 2002; H.J. Alford, M.J. Naughton, Managing as if Fait Mattered: Christian Social Principles in the Modern Organization, Notre Dame 2001; A. Rauscher, Handbuch der Katholischen Soziallehre, Berlin 2008.