Historiografia kościelna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01WYK0144
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Celem wykładu jest zapoznanie jego uczestników z piśmiennictwem historycznym z zakresu dziejów Kościoła od początku IV w. do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem historiografii europejskiej i polskiej.
Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Wykład przeznaczony dla III roku uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Historii Kościoła.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Historia historiografii Kościoła katolickiego od początku IV w. do czasów współczesnych; polska i europejska historiografia kościelna; prezentacja wybranych opracowań z zakresu historiografii Kościołów wschodnich oraz kościelnych wspólnot protestanckich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
wykład konwencjonalny
Forma i warunki zaliczenia
egzamin ustny (100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
R. Gustaw, Rozwój pojęcia historii Kościoła od I do XVIII wieku, Poznań 1965; Historiografia, red. J. Walkusz, Lublin 1992 (załączona obszerna bibliografia); K. Tymieniecki, Zarys dziejów historiografii polskiej, Kraków 1948; P. Meinhold, Geschichte der kirchlichen Historiographie, Bd. 1-2, Freiburg-München 1967.