Moralne przesłanie nowej ewangelizacji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej
Kod ECTS:08200-XXXX-0109WYK0109
Kierunek studiów: Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest przedstawienie współczesnego wezwania Kościoła do misji nowej ewangelizacji i wskazanie na jej wymiar moralny.
Ograniczenia: Podjęcie studiów licencjacko-doktoranckich wymaga ukończenia studiów magisterskich z teologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Ewangelizacja - rys historyczny; Jana Pawła II wezwanie do nowej; współczesne uwarunkowania ewangelizacji - kairologia; eklezjalny wymiar nowej ewangelizacji; nowa ewangelizacja wezwaniem do odnowy moralnej; ewangelizacja jako urzeczywistnienie miłości - cywilizacja miłości.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wykład jest prowadzony metodą tradycyjną, z zastosowaniem metody dialogowej i problemowej.
Egzamin według wcześniej podanych tez egzaminacyjnych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Nowa ewangelizacja, Kolekcja "Comunio" nr 8, Poznań 1993; Ewangelizacja w tajemnicy i misji Kościoła. Program duszpasterski na rok 1994/95, red. E. Szczotok, A. Liskowacka, Katowice 1994; A. Lewek, Nowa ewangelizacja w duchu Soboru Watykańskiego II, t. I i II, Katowice 1995; K. Pawlina, Nowa ewangelizacja i jej realizacja w Polsce po 1989 roku, Warszawa 1995.