Elementy nauk pomocniczych historii XIX i XX w. (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08300-XXXX-01WYK0007
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Uczestnictwo w wykładzie winno zaowocować znajomością nauk pomocniczych historii nowożytnej, celem ich wykorzystania w prowadzeniu samodzielnych badań naukowych.
Przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) oraz wymagania wstępne
Wymagana ogólna znajomość historii Polski, Kościoła polskiego w XIX i XX wieku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe
Ustrój i organizacja władz państwowych na ziemiach polskich od czasów zaborów po czasy współczesne; systemy kancelaryjne stosowane w tym okresie; elementy neografii, chronologii, numizmatyki, medalierstwa, metrologii, źródłoznawstwa, muzealnictwa, wiedzy o bibliotekach i ich zasobach, edytorstwa źródeł XIX i XX-wiecznych; wybrane zagadnienia z prasoznawstwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład konwencjonalny
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny (100%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
A. Ajnenkiel, B. Leśnodorski, W. Rostocki, Historia ustroju Polski (1764-1939), Warszawa 1974; J. Bardach, B. Leśnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2000 (część druga i trzecia); K. Bobowski, K. Burski, B. Turoń, Encyklopedia nauk pomocniczych historii nowożytnej i najnowszej, Wrocław 1976; I. Ihnatowicz, Nauki pomocnicze historii XIX i XX wieku, Warszawa 1990; I. Ihnatowicz, A. Biernat, Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, Warszawa 2003; M. Kallas, Historia ustroju Polski, Warszawa 1996; A. Korobowicz, W. Witkowski, Historia ustroju i prawa polskiego (1772-1918), Zakamycze 2002; S. Nawrocki, Rozwój form kancelaryjnych za ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998 (od rozdz. III); J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.