Instytucje kościelne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Historii Kościoła i Patrologii
Kod ECTS:08200-XXXX-0102WYK0024
Kierunek studiów: Teologia - Historia Kościoła (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Zapoznanie z genezą wybranych instytucji kościelnych. Zapoznanie z rozwojem wybranych instytucji kościelnych w średniowieczu i dobie nowożytnej. Zapoznanie z historyczna rolą wybranych instytucji kościelnych w życiu wspólnoty Kościoła.
Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza: Zdefiniowanie zakresu znaczeniowego terminologii odnoszącej się do wybranych instytucji kościelnych. Opisanie przyczyn powstania wybranych instytucji kościelnych. Opisanie procesu przemian wybranych instytucji kościelnych w średniowieczu i dobie nowożytnej. Rozpoznanie znaczenia wybranych instytucji kościelnych w życiu wspólnoty Kościoła.
Umiejętności: Eksploatowanie naukowego języka historycznokościelnego. Analizowanie wpływu okoliczności dziejowych na powstawanie struktur kościelnych. Interpretowanie procesów historycznych w zakresie rozwoju instytucji kościelnych. Wyszukiwanie literatury dotyczącej problematyki instytucji kościelnych.
Inne kompetencje: Dbałość o poprawność terminologiczną języka naukowego. Otwartość na postępowanie zgodne z doświadczeniem historycznym Kościoła. Wrażliwość na dorobek instytucjonalny Kościoła. Wyrażanie sądów w sprawach wewnatzrkościelnego porządku instutucjonalnego.
przedmioty wprowadzające (prerekwizyty) i wymagania wstępne: znajomość historii Kościoła na poziomie studiów magisterskich z teologii
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Treść zajęć: Terminologia historycznokościelna, instytucje kościelne w ich historycznym rozwoju – metropolie, diecezje, synody, kapituły, archidiakonaty, dekanaty, oficjalaty, seminaria, parafie, szpitale i szkoły
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład tradycyjny z elementami prezentacji tekstów źródłowych
forma i warunki zaliczenia
Ustne kolokwia cząstkowe: 100%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Historia Kościoła w Polsce, red. B. Kumor, Z. Obertyński, t. I-II, Lublin 1974-1979
Literatura uzupełniająca:
K. Dola, Szpitale w średniowiecznej Polsce pod zarządem kościelnym, w: Studia i materiały, Rzym 1972, s. 173-214; J. Flaga, Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w., Lublin 2004; B. Kumor, Początki organizacji dekanalnej na ziemiach polskich, RTK, 7 (1960) z. 2, s. 80-101; A. Petrani, Szkolnictwo teologiczne w Polsce, w: Księga 1000-lecia katolicyzmu w Polsce, t. I, Lublin 1969; T. Silnicki, Organizacja archidiakonatu w Polsce, Lwów 1927; A. Vetulani, Początki oficjalatu biskupiego w Polsce, Nova Polonia Sacra, 3 (1939), s. 1-56; E. Wiśniowski, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, Kościół w Polsce, t. I, Kraków 1966; W. Wójcik, Ze studiów nad synodami polskimi, Lublin 1982; S. Zachorowski, Rozwój i ustrój kapituł polskich w wiekach średnich, Kraków 1912