Antropologia filozoficzna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0001
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenie i cele:
Elementarna wiedza z zakresu historii filozofii dotycząca faktu ludzkiego.
Elementarna wiedza merytoryczna dotycząca struktury ontycznej człowieka, ludzkiego zachowania oraz swoistości jego bytu osobowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć: zarys filozofii człowieka, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez dwa semestry.

Omawiane są następujące zagadnienia:

A. Część historyczno-filozoficzna: elementarne informacje z dziejów filozofii człowieka

B. Część merytoryczna:
Struktura ontyczna człowieka (dusza – ciało). Człowiek jest osobą.
Ludzkie poznanie - rzeczywistość kultury. Ludzkie działanie – świat moralności.
Filozoficzny kontekst bytu społecznego (relacje: ja- ty -my).
Filozoficzny kontekst religii.
Człowiek wobec śmierci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne – konwencjonalny wykład: dwie godz. po 45 min.

Forma i warunki zaliczenia zajęć – egzamin ustny semestralny.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
.Literatura: M. A. Krąpiec, Ja - człowiek, Lublin 1991 (również inne wydania tej pracy); K. Wojtyła; Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000; K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994 (również inne wydania tej pracy); R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Kraków1973; J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 2006; R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, tł. J. Merecki, Warszawa 2001; M. Drwięga, Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej, Kraków 2005.