Teologia dogmatyczna: Teodycea (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0038
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z filozoficznymi argumentami za istnieniem Boga. Studenci powinni poznać podstawowe zagadnienia filozoficzne, teologiczne oraz otrzymać elementarną wiedzę dotyczącą obrazu świata kształtowanego przez nauki przyrodnicze. Treści przedstawiane na wykładzie maja służyć studentom jako pomoc w rozwijaniu filozoficznej refleksji o Bogu i religii.
Ograniczenia
Wykład przeznaczony jest dla studentów II roku Wydziału Teologii KUL.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
W ramach wykładu zostaną ukazane filozoficzne argumenty przemawiające za istnieniem Boga. Omówione zostaną bytowe i operatywne atrybuty Boga oraz fundamentalne zagadnienia dotyczące języka religijnego oraz rozumienia prawdy. W toku wykładu zostaną przedstawione takie zagadnienia jak ateizm, panteizm, agnostycyzm, panenteizm oraz irracjonalne formy teizmu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne
Podczas prowadzenia zajęć wykorzystane zostaną metody wykładu konwencjonalnego, wykładu z prezentacją oraz metoda dialogowa.
Forma i warunki zaliczenia zajęć
Formą zaliczenia jest egzamin ustny. Na początku semestru studenci otrzymują zestaw omawianych zagadnień, które będą przedmiotem wykładu. Podczas egzaminu studenci są zobligowani do merytorycznej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania dotyczące omawianej problematyki.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
St. Kowalczyk, Filozofia Boga, Lublin 2001; R. Swinburne, Czy istnieje Bóg?, Poznań 1999; J. Hick, Argumenty za istnieniem Boga, Kraków 1994; P. Moskal, Czy istnieje Bóg? Zarys filozofii Boga, Pelplin 2002; A. Plantinga, Bóg, wolność i zło, Kraków1995; M. Krąpiec, Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne, Lublin 1995.
.
Literatura uzupełniająca
S. Wszołek, Pytając o Boga. „Dowody” istnienia Boga w dziejach filozofii, Tarnów 1996. J.L Mackie., Cud teizmu. Argumenty za istnieniem Boga i przeciw istnieniu Boga, Warszawa 1997; R. Swinburne, Spójność teizmu, Kraków 1995.