Etyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0090
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Nie ma założeń.; Tylko dla studentów teologii (kurs „A” i „B”) oraz muzykologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Etyka a nauki pokrewne o moralności (etologia, teologia moralna). Czyn ludzki. Spór o normę moralności: eudajmonizm, deontonomizm, personalizm. Źródła moralności czynu. Prawo naturalne. Sumienie. Cnoty i wady moralne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996.
A. Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998.
R. Spaemann, Podstawowe pojęcia moralne, Lublin 2000.
J. Maritain, Dziewięć wykładów o podstawowych pojęciach filozofii moralnej, Lublin, 2001.
T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2003.