Metodologia teologii (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Dogmatycznej
Kod ECTS:08200-XXXX-0106WYK0024
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi wymogami metodologicznymi oraz pojęciami występującymi w studium teologii, a także wdrożenie w specyfikę naukową teologii.
Ograniczenia:
Zajęcia dla studentów I roku studiów teologicznych, znajomość podstawowych pojęć teologicznych z zakresu katechezy szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład ma za zadanie dokonać wprowadzenia do najistotniejszych zagadnień związanych z metodologią teologii: odpowiedzieć na pytanie, czym jest teologia, jakie są jej źródła, cel, przedmiot oraz metody. Szczegółowo dokonana zostanie prezentacja relacji teologii do Pisma św., Tradycji oraz Nauczycielskiego Urzędu Kościoła. Studenci zapoznani zostaną także z koncepcjami teologii jako nauki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Wykład konwencjonalny, wykład z prezentacją
Formy i warunki zaliczenia zajęć:
Egzamin obejmujący zakres materiału obejmujący problematykę wykładu; zaliczenie lektury.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
S. C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, Wrocław 19942; W. Beinert, Teologiczna teoria poznania, w: tenże (red.), Podręcznik teologii dogmatycznej, Kraków 1998; J. Wicks, Wprowadzenie do metody teologicznej, Kraków 1995, J. Morales, Wprowadzenie do teologii, tł. P. Rak, Kraków 2006, W. Granat, Dogmatyka katolicka, [tom. wstępny], Lublin 1965, J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1995.