Logika (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01CWI0114
Kierunek studiów: Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA i CELE: Celem ćwiczeń jest, poza nabyciem podstawowej wiedzy z zakresu logiki, wypracowanie podstawowych sprawności logicznych: umiejętności jasnego, precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli oraz poprawnego uzasadniania wniosków, argumentowania i analizy pojęciowej pod kątem formalnym i strukturalnym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
TREŚCI KSZTAŁCENIA: Elementy semiotyki logicznej. Pojęcie znaku i języka; rodzaje znaków i typy języków; podstawowe kategorie składniowe wyrażeń, nazwy, zdania, funktory. Odróżnienie stopni języka. Stosunki między zakresami nazw, Podział logiczny – typy podziałów logicznych. Teoria definicji: rodzaje definicji, warunki poprawności definicji.
Elementy logiki formalnej: klasyczny rachunek zdań i węższy rachunek predykatów: ujęcie zerojedynkowe, założeniowe i aksjomatyczne), teoria zdań kategorycznych, wybrane pojęcia teorii mnogości (algebry zbiorów i teorii relacji). Elementy metalogiki: pojęcie wynikania logicznego, modelu; pojęcie niesprzeczności i zupełności systemu dedukcyjnego. Teoria rozumowań: rodzaje rozumowań niezawodnych i nieniezawodnych; dowodzenie, wyjaśnianie, rozstrzyganie; dowodzenie a argumentacja.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: czynne uczestnictwo w ćwiczeniach, uczestnictwo w wykładzie, pozytywne zaliczenie zapowiedzianych na początku roku kolokwiów.
FORMA ZALICZENIA: zaliczenie z oceną
METODY DYDAKTYCZNE: praca z podręcznikiem, rozwiązywanie zadań, przygotowywanie referatów i streszczeń tekstów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Wydawnictwo KUL 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
2. Ajdukiewicz K. Logika pragmatyczna, Warszawa 1975;
3. Borkowski L., Elementy logiki formalnej, Warszawa 1976;
4. Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1961 i późn.;
5. Marciszewski W., Sztuka dyskutowania, Warszawa 1994;
6. Marciszewski W., Sztuka rozumowania, Warszawa 1994;
7. Marciszewski W., Mała Encyklopedia Logiki, Warszawa 1986;
1. Szymanek K, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa 2001;
9. Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa wiele wydań.
10. Szymanek K., Wieczorek K., Wójcik A., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów. Warszawa 2003.