Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0112
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy z całościową wizją dziejów filozofii starożytnej (pogańskiej i chrześcijańskiej) oraz średniowiecznej. - Z zakresu filozofii starożytnej omawiane są kolejno poglądy filozofów przyrody, filozofów okresu humanistycznego, Platona i Arystotelesa, filozofów okresu szkół hellenistycznych i okresu synkretycznego. - Z zakresu chrześcijańskiej filozofii starożytnej omawiane są poglądy gnostyków, apologetów, filozofów szkół aleksandryjskiej i kapadockiej, Augustyna, Boecjusza i Pseudo Dionizego Areopagity. - Wykład dotyczący dziejów filozofii średniowiecznej obejmuje omówienie filozofów działających do XII wieku; krótkie informacje o filozofii arabskiej i żydowskiej; obszerne omówienie czynników, które wywarły wpływ na ukształtowanie się myśli przedstawicieli złotego wieku scholastyki i samej tej myśli; bardziej zwięzłe omówienie filozofii jesieni średniowiecza; nieco uwag o początkach filozofii w Polsce.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?