Wybrane zagadnienia z estetyki muzyki (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Muzykologii
Kod ECTS:03200-XXXX-0103WYK0120
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wykład jest zwięzłą prezentacją najważniejszych zagadnień z pogranicza estetyki muzyki i teorii muzyki w możliwie najszerszym przekroju chronologicznym. W ciągu 30 godzin wykładu (IV-V rok studiów) poruszane są takie problemy, jak rola i oddziaływanie pitagorejskich koncepcji harmonii muzycznej w kulturze Europy, kosmologiczny i metafizyczny kontekst idei harmonii w filozofii antycznej (Platon), rola muzyki w procesie wychowania (Platon, Arystoteles), teorie muzycznego ethosu i jej krytyka (Filodemos z Gadary), podstawowe koncepcje piękna w myśli średniowiecznej i jej związki z muzyką, średniowieczne spory o muzykę (ars antiqua - ars nova), nowożytne teorie ekspresji muzycznej (Monteverdi, A. Kircher, Affektenlehre), wielkie spory muzyczne XIX stulecia (np. spory o Wagnera, filozofia muzyki Shiopenhauera, rola Nietzschego), rola muzyki w estetyce romantycznej i romantycznej teorii symbolu (Schelling), współczesne teorie ekspresji w muzyce, przegląd najważniejszych, XX-wiecznych stanowisk dotyczących kwestii znaczenia w muzyce (resp. sensu muzycznego). Celem wykładu jest prezentacja tych kluczowych kwestii oraz ukazanie sposobów ich formułowania i rozwiązywania na przestrzeni wieków. Chodzi tutaj o zapoznanie studenta muzykologii z najważniejszymi problemami refleksji nad muzyką od strony filozoficznej, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu teorii sztuki (np. znaczenie koncepcji harmonii muzycznej w teorii i praktyce architektów Renesansu, np. Palladia, oddziaływanie psychologii muzyki i Farbenlehre Goethego na koncepcje Kandinsky'ego).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma zaliczenia: Egzamin
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Wybrana literatura

1/ Enrico Fubini, Historia estetyki muzycznej. Przełożył Zbigniew Skowron, Kraków 1997.
2/ Martin L. West, Muzyka starożytnej Grecji. Przekład: Anna Maciejewska oraz Maciej Kaziński, Kraków 2003 (roz. 1, 8, 12).
3/ Carl Dahlhaus, Hans Heinrich Eggebrecht, Co to jest muzyka? Przełożyła Dorota Lachowska, wstępem opatrzył Michał Bristigier, Warszawa 1992.
4/ Leonard B. Meyer, Emocja i znaczenie w muzyce. Przełożyli z ang. Antoni Buchner, Karol Berger, Kraków 1974.
5/ Alfred Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu. Przełożyli: Michalina i Stefan Jarocińscy, Kraków 1993.
6/ Carl Dahlhaus, Idea muzyki absolutnej i inne studia. Przełożył Antoni Buchner, Kraków 1988 (roz.: 1, 4, 5, 6, 7, 20, 21).
7/ Mit Orfeusza. Inspiracje i reinterpretacje w europejskiej tradycji artystycznej. Stdia pod redakcją Sławomiry Żerańskiej-Kominek, Gdańsk 2003 (tutaj artykuły następujących autorów: Elżbieta Witkowska-Zaremba, Szymon Paczkowski, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Irena Poniatowska, Reinhard Wiesand).