Ogólna metodologia nauk (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:16900-XXXX-01WYK0117
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Założenia i cele:
Biorąc pod uwagę intensywny rozwój dyscyplin naukowych, do szeroko rozumianej kultury logicznej powinno zaliczać się znajomość ogólnych zasad uprawiania nauki, próbę zrozumienia samego języka nauki, a także dokonujących się w nauce przełomów.
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny, prezentacja multimedialna, praca z tekstem.
Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Egzamin ustny na podstawie treści wykładu i lektur
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:

Zagadnienia dotyczące natury nauki i klasyfikacji nauk, stosunek wiedzy naukowej do innych rodzajów wiedzy ludzkiej, aspekty ontologiczne, epistemologiczne i semiotyczne kwestii natury nauki, podstawowe sposoby rozumienia nauki w dziejach nauki; elementy natury nauki (przedmiot, cel, metoda, rodzaje metod naukowych), rola nauki w kulturze (relacja do religii), funkcje nauki w społeczeństwie; dawne i współczesne filozoficzne spory o naturę nauki oraz klasyfikację nauk i charakterystykę metodologiczną poszczególnych typów nauk.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura: Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975; Bronk A., Religia i nauka, w: tenże, Zrozumieć świat współczesny, Lublin 1998 s. 203-256; Chalmers A.F., Czym jest to, co zwiemy nauką?, Wrocław 1993; Grobler A., Metodologia nauk, Kraków 2006; Kamiński S., Nauka i metoda, Lublin 1992; Hajduk Z., Ogólna metodologia nauk, Lublin 2007; Kawalec P., Przyczyna i wyjaśnianie, Lublin 2006; J. Losee, Wprowadzenie do filozofii nauki, Warszawa 2001; Mutschler H-D., Fizyka i religia, WAM Kraków 2007; Wójcicki R., Teorie w nauce, Warszawa 1991.