Logika (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08100-XXXX-01WYK0115
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
I. SEMIOTYKA
Zagadnienia wstępne, wybrane zagadnienia semiotyki: semiotyka jako formalna teoria języka, znak, język, pojecie, kategoremy, kategorie logiczne.
Kategorie semantyczne: zdanie logiczne, nazwy, funktory i operatory.
Porządkowania logiczne: podział logiczny i rzeczowy, partycja, klasyfikacja i typologia.
Elementy teorii definicji, wadliwość wyrażeń językowych, źródła nieporozumień.
II. LOGIKA FORMALNA
Teoria zmiennych zdaniowych: podstawowe funkcje zdaniowe, wybrane tezy teorii zdań.
Teoria zmiennych nazwowych: wybrane typy wnioskowania bezpośredniego, wnioskowanie pośrednie - sylogizm (budowa, figury i tryby).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Regner L., Logika, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1973.
Pasenkiewicz K., Logika ogólna, PWN, Warszawa 1968.
Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, Warszawa 1977.
Greniewski H., Elementy logiki formalnej, PWN, Warszawa 1955.
Borkowski L., Elementy logiki formalnej, PWN, Warszawa 1976.
Borkowski L., Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, TN KUL, Lublin 1991.
Mała encyklopedia logiki, (red.) K. Czarnota (i.in), Ossolineum, Wrocław -Warszawa - Kraków - Gdańsk - Łodź, 1988.