Logika prawnicza (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:08100-XXXX-02CWI0108
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Uczestnik ćwiczeń jest studentem prawa kanonicznego i uczęszcza na wykład z logiki prawniczej.
CEL ĆWICZEŃ: Nauczenie studenta ścisłego myślenia, precyzyjnego wyrażania myśli i poprawnego wnioskowania.
w zakresie wiedzy: zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i metodami logiki formalnej, polskiej semiotyki logicznej, ogólnej metodologii nauk i elementów logiki norm,
w zakresie postaw: kształtowanie postawy szacunku do prawdy oraz norm postępowania wynikających z prawa naturalnego i Dekalogu,
w zakresie umiejętności: nabycie umiejętności analizowania tekstu, budowania definicji, rozpoznawania praw logiki i budowania poprawności wnioskowań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Elementy semiotyki logicznej
Pojęcie prawa logiki
Wynikanie logiczne, wnioskowanie, reguła dowodzenia
Teoria definicji
Niektóre sposoby argumentacji nierzeczowej
Założeniowe, zerojedynkowe i aksjomatyczne ujęcie klasycznego rachunku zdań
Elementy rachunku zbiorów i relacji
Tradycyjny rachunek nazw
Wnioskowania prawnicze oparte na logicznym wynikaniu norm z norm, wnioskowania prawnicze oparte na instrumentalnym wynikaniu norm z norm, wnioskowania prawnicze oparte na założeniu konsekwencji ocen pracodawcy
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem logicznym, rozwiązywanie zadań z logiki
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w wykładzie z logiki prawniczej, uczestnictwo w ćwiczeniach oraz wiedza z logiki
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie z oceną
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA:
1.L. Borkowski, Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości, Lublin 1991.
2.T. Chodkowski, E. Nieznański, Elementy logiki prawniczej, Warszawa-Poznań 2000.
3.T. Kotarbiński, Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1953.
4.M. Lechniak, Elementy logiki dla prawników, Lublin 2006.
5.Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 1990 (lub inne wydanie).