Morfologia (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04SEM0138
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Językoznawstwo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Kierunek studiów: Językoznawstwo (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
?
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
?