Współczesne kierunki pedagogiczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0324
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć:
Wykład zaplanowany jest jako wstęp do konwersatorium o tej samej nazwie, które ma za zadanie zapoznać studenta ze współczesnymi prądami i kierunkami pedagogicznymi, ich genezą istotą, ramami czasowymi i zasięgiem terytorialnym, przedstawicielami i przesłankami, krytyką i polemiką wokół nich. Na wykładzie zajmiemy się terminologią, klasyfikacją, typologią oraz mapami myśli pedagogicznej. Podejmiemy także naukowy namysł nad filozoficznymi i ideologicznymi podstawami prądów i kierunków pedagogicznych. Podczas zajęć dokonamy egzemplifikacji badań nad recepcją i krytyką prądów i kierunków pedagogicznych.
Zamierzone efekty kształcenia:
Student odkrywając różnorodność i złożoność prądów i kierunków pedagogicznych, potrafi „umiejscowić” dany prąd/kierunek pedagogiczny w jednym z czterech paradygmatów funkcjonujących w pedagogice: humanistycznym, interpretatywnym, strukturalistycznym lub funkcjonalistycznym.
Wiedza:
Student zna podstawowe systemy filozoficzne i ideologiczne, będące u podstaw współczesnych kierunków pedagogicznych. Zna ich mocne i słabe strony.
Umiejętności:
Student potrafi odnaleźć idee i założenia danego kierunku obecne we współczesnej edukacji.
Inne kompetencje (postawy) :
Student „wyposażony” w wiedzę z zakresu podstaw filozoficznych i ideologicznych oraz założeń i idei współczesnych kierunków pedagogicznych, potrafi odkryć iluzje i irracjonalizm zawarte w wielu propozycjach współczesnej myśli pedagogicznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
terminologia związana z badaniami współczesnych kierunków i prądów pedagogicznych (paradygmat, kierunek, ruch, prąd, orientacja, dyskurs pedagogiczny, kategorie pedagogiczne),
klasyfikacje, typologie i mapy myśli pedagogicznej kierunków i prądów pedagogicznych,
podstawowe systemy filozoficzne i ideologie będące u podstaw współczesnych kierunków pedagogicznych (idealizm, realizm, naturalizm, pragmatyzm, nacjonalizm, liberalizm, utopizm, marksizm, społeczny rekonstrukcjonizm, teoria krytyczna, postmodernizm),
paradygmaty w pedagogice a współczesne kierunki i prądy pedagogiczne,
egzemplifikacje badań nad recepcja i krytyką kierunków i prądów pedagogicznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Zajęcia przeprowadzane są z zastosowaniem metod podających (wykład, opis) oraz problemowych (wykład problemowy, dyskusja). Na zajęciach korzystamy z rzutnika multimedialnego.
forma i warunki zaliczenia: egzamin
Udział na wykładach (25%), kolokwium (25%), końcowa ocena z egzaminu ustnego (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk, GWP, 2003,
Krüger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk, GWP, 2005.
Kwieciński Z., B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, Warszawa, WN
PWN, 2003, s.184-464.
Nowak M, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa, WAiP, 2008, s. 143-151.
Rubacha K., Nowe kategorie pojęciowe we współczesnej teorii wychowania, w: Kwieciński
Z., B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 2, Warszawa, WN
PWN, 2003, s. 59-67.
Rubacha K., Paradygmaty nauk społecznych a budowanie teorii pedagogicznych, w:
Kwieciński Z., B. Śliwerski (red.), Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 2,
Warszawa, WN PWN, 2003, s. 59-68.
Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków,
„Impuls”, 2011.
Literatura uzupełniająca:
Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, tłum. M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak,
Warszawa, WN PWN, 2007.
Krüger H.H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk, GWP,
2005.
Szkudlarek T., B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków,
„Impuls”, 2009.
Śliwerski B., Pedagogika dziecka, Studium pajdocentryzmu, Gdańsk, GWP, 2007.