Psychopedagogika prokreacji (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0161
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: przekazanie wiedzy na temat psychologicznych aspektów prokreacji i roli pedagoga w przełomach prokreacyjnych; kształtowanie prawidłowych, pozytywnych postaw wobec prokreacji; wyposażenie w umiejętności pomocy rodzinom w sytuacjach związanych z prokreacją.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Status metodologiczny psychologii prokreacji.
Uwarunkowania postaw prokreacyjnych.
Biologistyczne i personalistyczne podejście do prokreacji.
Ekologia prokreacji, zagrożenia prokreacji, psychogenne uwarunkowania niepowodzeń prokreacyjnych.
Psychospołeczne aspekty różnych metod planowania poczęć i regulacji urodzeń.
Przeżycia różnych członków rodziny w kolejnych okresach ciąży.
Teorie przywiązania prenatalnego, czynniki sprzyjające i utrudniające kształtowanie się przywiązania do dziecka.
Poród jako doświadczenie psychiczne i wydarzenie społeczne, zalety i warunki porodu naturalnego, rodzinnego, przyjaznego rodzicom i dziecku, domowego, w wodzie, pomoc profesjonalistów, rola douli.
Psychologiczna problematyka zagadnień perinatalnych i rola pedagoga.
Karmienie piersią – aspekty psychopedagogiczne.
Psychologiczne problemy deprywacji potrzeby prokreacyjnej – niepłodność, sztuczne unasienienie i zapłodnienie, macierzyństwo surogatowe.
Diagnostyka prenatalna i poradnictwo genetyczne – kontekst psycho-społeczno-moralny; pomoc rodzicom na różnych etapach diagnozy i żałoby.
Psychospołeczne aspekty aborcji.
Psychospołeczne aspekty komplikacji ciążowo-położniczych i poronienia samoistnego.
Niepowodzenia prokreacyjne – aspekty psychologiczne i pedagogiczne.
Zaburzenia psychiczne związane ze sferą prokreacji.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja filmów
Forma i warunki zaliczenia zajęć: egzamin na podstawie materiału z wykładu oraz lektur.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura:
Bielawska-Batorowicz, E. Psychologiczne aspekty prokreacji. Katowice, 2006, „Śląsk” Sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe, s. 111-269, 361-411.
Kornas-Biela D. Wokół początku życia ludzkiego. Warszawa, 2002, Instytut Wydawniczy PAX, s. 42- 235.
Kornas-Biela D. Psychodynamiczny nurt w psychologii prenatalnej: wybrane problemy z obszaru prokreacji. Przegląd Psychologiczny, 2003, s. 179-196.
Kornas-Biela D. Psychologiczne aspekty naturalnego planowania rodziny. Naturalne Planowanie Rodziny, 2004, nr. 2, s. 3-8; nr. 3-4, s. 7-11; nr. 5, s. 9-12; nr. 6, s. 8-9.
Kornas-Biela D. Psychologiczne problemy poradnictwa genetycznego i diagnostyki prenatalnej. Lublin, 1996, Towarzystwo Naukowe KUL, ss. 20-56, 71-84, 104-110, 125-132.
Kornas-Biela D. Psychospołeczne przyczyny zaniku naturalnego karmienia niemowląt. Roczniki Nauk Społecznych, 1991-91, t. XIX-XX, z. 2, s.59-73.
Kornas-Biela D. Oblicza macierzyństwa. Lublin, 1999, Redakcja Wydawnictw KUL, s.179-200 (Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu), s. 213-240 (Zdobywane macierzyństwo: doświadczenia matek związane ze wspomaganą prokreacją), s. 317-335 (Tragiczne macierzyństwo).
Kornas-Biela D. Doświadczenia rodziców – użytkowników wspomaganej prokreacji, w: Socjalizacja i wychowanie we współczesnych rodzinach polskich, red. H. Cudak, Piotrków Trybunalski 2001, s. 324 - 342.
Kornas-Biela D. Rodzice wobec diagnozy uszkodzenia słuchu u dziecka: doświadczenia rodziców, pomoc profesjonalistów. W: Rodzina: źródło życia i szkoła miłości. Lublin, 2000, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 459-478.
Kornas-Biela D. Psychologiczne konsekwencje aborcji u ojców. W: Międzynarodowy Kongres o Godność Ojcostwa, Gdańsk, 2000, Human Life International – Europa, s. 235-250.
Kornas-Biela D. „Zespół ocalenia” jako konsekwencja przemocy wobec dzieci. W: J Papież, A. Płukis (red.) Przemoc dzieci i młodzieży wobec innych w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej, Toruń, 1998, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 150-162.
Kornas-Biela D. Psychospołeczne konsekwencje aborcji dla personelu medycznego. Służba Życiu, 1999, nr 9, s. 18-19.
Kornas-Biela D. Oblicza ojcostwa. Lublin, 2002, Towarzystwo Naukowe KUL, s. 323-354 (Małoletnie ojcostwo).
Kornas-Biela D. Psychospołeczne aspekty stosowania środków wczesnoporonnych. Roczniki Psychologiczne, 2006, T.IX, nr 1, s. 159-180.
Kornas-Biela D. Psychologiczne przyczyny rodzicielstwa młodocianych. Roczniki Nauk Społecznych, 1996, T. 24, z.2, s. 125-148.
Kornas-Biela D. Niepomyślna diagnoza prenatalna: dylemat rodziców, wyzwanie dla profesjonalistów. Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo, 2008, 4: 15-27.