Pedagogika szkolna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0141
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Pedagogika szkolna
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w podstawy wiedzy z pedagogiki szkolnej ze zwróceniem uwagi na integrację teorii z praktyką. Wiodącymi celami są: poznanie teoretycznych podstaw procesu nauczania i wychowania, działań pedagogicznych w zakresie podstawowych funkcji i celów szkoły. Ukształtowanie innowacyjnej postawy pedagogicznej.
Student w wyniku realizacji celów powinien w zakresie:
wiedzy – określić miejsce pedagogiki szkolnej w strukturze pedagogiki jako nauki, rozpoznać przedmiot materialny i formalny oraz metody pedagogiki szkolnej; opisać rolę szkoły w strukturze wychowania (uczeń, nauczyciel, sytuacja wychowawcza); wyjaśniać funkcje i cele szkoły; rozpoznać możliwości rozwoje dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz znaczenie szkolnego procesu kształcenia i wychowania w stymulacji ich rozwoju osobowego; opisać rolę integracji nauczania i wychowania w procesie edukacyjnym szkoły; rozpoznać uwarunkowania efektywności kształcenia i wychowania szkolnego; opisać obszary i metody badania rzeczywistości szkolnej oraz istotę innowacji pedagogicznej i kultury pedagogicznej nauczyciela;
umiejętności – analizować przedmiot pedagogiki szkolnej jako subdyscypliny pedagogicznej; interpretować funkcje i cele szkoły; analizować rolę procesu kształcenia i wychowania szkolnego w procesie aktualizacji możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym; analizować efektywność procesu edukacyjnego w aspekcie formułowania osiągnięć uczniów, uwarunkowań ich powodzenia i niepowodzenia szkolnego, oddziaływań terapeutycznych; analizować w kontekście funkcji i celów szkoły rolę innowacji pedagogicznych i kultury pedagogicznej nauczycieli i pedagogów szkolnych;
innych kompetencji – charakteryzować się postawą otwartości na problematykę wychowania dzieci i młodzieży oraz na rolę instytucji oświatowych w wszechstronnym (integralnym) rozwoju uczniów; umieć precyzyjnie wyrażać swoje poglądy i logicznie je uzasadniać; kreować własną postawę innowacyjną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pedagogika szkolna jako subdyscyplina pedagogiczna (przedmiot i metody badawcze).
Struktura wychowania dzieci i młodzieży szkolnej (uczeń, nauczyciel, sytuacja wychowawcza w procesie edukacyjnym szkoły).
Funkcje szkoły i ich realizacja.
Cele szkoły – koncepcje pedagogiczne i instytucjonalne.
Możliwości rozwojowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (m.in. koncepcja S. Kunowskiego).
Istota szkolnego procesu kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
Integracja szkolnego procesu nauczania i wychowania w aspekcie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży.
Efektywność edukacji szkolnej (powodzenie i niepowodzenie szkolne ucznia, ich uwarunkowania, terapia pedagogiczna).
Rola pedagoga szkolnego
Badanie rzeczywistości szkolnej.
Innowacja i twórczość pedagogiczna.
Kultura pedagogiczna nauczyciela.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład klasyczny, problemowy i konwersatoryjny.
Pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia
Zaliczenie z oceną na podstawie sprawdzianu pisemnego z zakresu zamierzonych efektów wiedzy i umiejętności – 100%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.
Lewowicki T., Mieszalski S., Szymański M., Szkoła i pedagogika w dobie przełomu, Warszawa 1995.
Śliwerski B. (red.), Pedagogika, t. 2: Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, Gdańsk 2007.
Włodarski Z., Hankała A., Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka, Kraków 2004.
Zimmerman B.J., Banner S., Poczucie własnej skuteczności ucznia, Gdańska 2005.
Uzupełniająca:
Denek K., Koszyc T., Lewandowski M., Edukacja jutra, Wrocław 2004.
Lewowicki T., Szczurek-Baruto A., Grabowska B., Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna. Problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, Kraków 2005.
Maj A., Wybrane zagadnienia wychowania chrześcijańskiego, Lublin 2002, s. 135-183.
Philips D.C., Soltis J. F., Podstawy wiedzy o nauczaniu, Gdańsk 2003.
Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę, Kraków 1998.