Historia samorządu terytorialnego (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:08900-XXXX-02SEM0119
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu historii samorządu terytorialnego w nawiązaniu do współczesnych rozwiązań;
C2 - zapoznanie studentów z prawnymi podstawami samorządu terytorialnego i faktycznymi mechanizmami, które pojawiały się na przestrzeni wieków;
C3 - indywidualna praca ze studentami w zakresie przygotowań pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Student:
a) w zakresie wiedzy:
- posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji samorządowej, K_W08;
b) w zakresie umiejętności:
- potrafi samodzielnie zdobywać informacje na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł, K_U04;
- posiada umiejętności badawcze pozwalające na identyfikowanie prawnych, politycznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego, K_U05;
c) w zakresie kompetencji społecznych:
- ma świadomość pozimou swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju osobistego, K_K01.
Metody dydaktyczne
analiza źródeł, metoda sokratejska, indywidualne rozmowy ze studentami
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie samorządu terytorialnego; samorząd terytorialny na przestrzeni wieków; uwagi metodyczne, indywidualna praca ze studentami.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
W celu uzyskania zaliczenia konieczne jest przedłożenie całości lub części przygotowywanej pracy magisterskiej - według ustalanych indywidualnie harmonogramów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Malec, D. Malec, Historia administracji, Kraków 2006.
2.J. Malec, D. Malec, Historia administracji – wybór tekstów źródłowych, Kraków 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.D. Janicka, Ustrój administracji w nowożytnej Europie, Toruń 2002.
2.Górski G., Salmonowicz S., Historia ustrojów państw, Warszawa 2001.
3.Sczaniecki M., Powszechna Historia Państwa i Prawa, Warszawa 1998.