Prawo celne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02WYK0058
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 3/B - Administracja transgraniczna - do wyboru » Prawo celne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi prawnej regulacji obrotu towarowego z zagranicą.
Szczegółowe zagadnienia obejmują: podstawy ingerencji w międzynarodowy obrót handlowy, międzynarodową współpracę handlową, strukturę organów celnych, materialne prawo celne oraz postępowanie w sprawach celnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A. Kuś "Prawo celne", Bydgoszcz - Lublin 2003
2. W. Czyżowicz (red.) "Prawo celne", Warszawa 2004
3. A. Naruszewicz, M. Laszuk "Wspólnotowe prawo celne", Warszawa 2004