Anglikańskie dziedzictwo teologiczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Ekumeniczny
Kod ECTS:08200-XXXX-0101WYK0046
Kierunek studiów: Teologia - Ekumenizm (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć teologicznych na poziomie I cyklu studiów teologicznych.
; Wykład jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Kończy się egzaminem na końcu roku akademickiego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Analiza ksiąg symbolicznych anglikanizmu pod kątem tradycji teologiczno-liturgicznej. Rozwój teologii anglikańskiej od XVI w. do dziś i jej zdolność do godzenia szerokiej różnorodności poglądów teologicznych (na podstawie wybranych przykładów). Wprowadzenie do dialogu anglikańsko-rzymskokatolickiego na podstawie dokumentów dialogu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Wykład tradycyjny, praca w grupach, praca z tekstem.
Egzamin ustny na podstawie treści wykładu i lektur
Literatura podstawowa i uzupełniająca
The Book of Common Prayer, London 1844; Common Worship, London 2000; Christian Believing, The Nature of the Christian Faith and Its Expression in Holy Scripture and Creeds. A Report by The Doctrine Commission of the Church of England. London 1976; P. Kantyka, Czy wchodzimy w trzecie tysiąclecie "mniej podzieleni"? Osiągnięcia i perspektywy dialogu katolicko-anglikańskiego na przełomie tysiącleci, w: Ekumeniczna odpowiedzialność na progu trzeciego tysiąclecia, red. L. Górka. S. Pawłowski, Lublin 2002, s. 123-134; R. Łukaszyk, Anglikański Kościół, Teologia. EK t. 1 s. 587-590; M. A. Ramsey, From Gore to Temple. The Development of Anglican Theology Between "Lux Mundi" and the Second World War 1889-1939, London 1960.