Etyka seksualna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Teologii Moralnej
Kod ECTS:08100-XXXX-0109WYK0075
Kierunek studiów: Teologia Moralna (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wykład obejmuje przekrojowo problematykę etyczną w sferze ludzkiej seksualności, wpisując ją w ramy antropologii personalistycznej Jana Pawła II. Celem wykładu jest wprowadzenie słuchaczy w nauczanie moralne Kościoła katolickiego w zakresie etyki seksualnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu zachodzących w świecie procesów społecznych i panujących tendencji kulturowych.
Ograniczenia: Etyka, antropologia, teologia moralna ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Przemiany w obyczajowości, kryzys instytucji małżeństwa i rodziny, wczesna inicjacja seksualna, rozwój przemysłu seksualnego, zinstytucjonalizowane wychowanie seksualne; Człowiek istotą seksualną, komplementarność płci, mowa ciała, znaki dialogu miłości; Akt seksualny a akt małżeński, prokreacja, komunia, czystość małżeńska, dziewictwo, celibat; Wychowanie seksualne, wychowanie sumienia, zadania rodziny, zadania państwa; Odpowiedzialne rodzicielstwo, rytm płodności kobiety, rozeznanie wielkości rodziny; Antykoncepcja i aborcja; Pornografia i erotyka
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład,
Forma i warunki zaliczenia zajęć: egzamin ustny dla studentów specjalizacji teologicznomoralnej; aktywny udział w końcowych warsztatach dla pozostałych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Paweł VI: Encyklika „Humanae vitae”
2.Jan Paweł II: Encyklika „Evangelium vitae”;
3.Jan Paweł II: Katechezy środowe – „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”
4.Kongregacja Nauki Wiary: Instrukcja „Dignitas personae”;
5.Jan Paweł II – Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005
Literatura uzupełniająca:
1.McDowell J.: Nie! Pomóż swojemu dziecku pokonać presję seksualną. Lublin 1993.
2.Marcol A.: Etyka życia seksualnego. Opole 1995;
3.May W.E.: Marriage the Rock on Which the Family Is Built. San Francisco CA 1995
4.Lawler R., Boyle J., May W.E.: Catholic Sexual Ethics. A Summary, Explanation, & Defense. Huntington, IN 1996;
5.Pulikowski. Wartość współżycia małżeńskiego. O pielęgnowaniu sfery płciowości. Poznań 2001;
6.Knotz K.: Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem. Kraków 2001;
7.West Ch.: Dobra nowina o seksie i małżeństwie. Warszawa 2002;
8.Meissner K.: Wiara i płeć. Poznań 2003;
9.West Ch. Theology of the Body Explained. A Commentary on John Pau II’s „Gospel of the Body”. Boston, Mass. 2003;
10.Grabowski J.: Sex and Virtue. An Introduction to Sexual Ethics. Washington DC 2003;
11.Płciowość ludzka w kontekście miłości. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin 2007;