Historia zbawienia i geografia biblijna (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01WYK0081
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Stworzenie świata i człowieka. Upadek ludzi; 2. Prehistoria biblijna; 3. Patriarchowie, Egipt; 4. Wejście do Kanaanu, Sędziowie, monarchia; 5. Niewola babilońska i edykt Cyrusa; 6. Machabeusze, Herod Wielki; 7. Jezus Chrystus; 8. Święty Paweł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
K. Romaniuk, Krótki zarys historii zbawienia, Poznań 1979.
T. Jelonek, Biblijna historia zbawienia, Kraków 1987.
M. Bednarz, Historia zbawienia, Tarnów 1994.
J. Gnilka, Jesus von Nazaret, Freiburg 1990.
E. Dąbrowski, Dzieje Pawła z Tarsu, Warszawa 1953.